هم سنجی اثربخشی درمان مواجهه روایی و زوج درمانی هیجان مدار بر تنهایی و صمیمت زناشویی در زنان آسیب دیده ازخیانت همسر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

خیانت زناشویی مایه آشفتگی چشمگیر زندگی فردی و میان فردی زوجین و تباه کننده رابطه آنها است. هدف از پژوهش حاضر بررسی هم سنجی اثربخشی درمان مواجهه روایی و زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش احساس تنهایی و افزایش صمیمت زناشویی در زنان آسیب دیده از خیانت همسر بود.

روش کار

روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل همراه با مرحله پیگیری 2 ماهه بود. جامعه آماری کلیه زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی سوی همسر در شهرستان شهریار در سال 1400 بودند. در مرحله اول با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 36 نفر انتخاب و سپس به شیوه تصادفی ساده در سه گروه (هر گروه 12 نفر) جایدهی شدند. گروه های آزمایش تحت مواجهه روایی و زوج درمانی هیجان مدار قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماند. از مقیاس احساس تنهایی راسل و مقیاس صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس آمیخته با نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد درمان های مذکور در مرحله پس آزمون و پیگیری نسبت به گروه کنترل اثربخشی معناداری بر کاهش تنهایی و افزایش صمیمیت داشته است (05/0>P). افزون بر این، نتایج نشان دهنده آن بود که درمان مواجهه روایی موثرتر از زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش تنهایی و افزایش صمیمیت بود.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج پژوهش حاضر، می توان گفت که مواجهه روایی و زوج درمانی هیجان مدار از آنجا که مداخله مبتنی بر بیان و بازگویی جزییات رویداد آسیب زا در محیط امن درمانی است، می توانند برنامه های درمانی مناسبی برای کاهش تنهایی و افزایش صمیمت زناشویی در زنان آسیب دیده از خیانت همسر باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
70 تا 81
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535816 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!