تاثیر تمرین استقامتی بر میزان پروتئین های درگیر در تنظیم سوخت و ساز بافت چربی در رت های دیابتی نوع دو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

پروتیین های mTOR و CREBدو عامل مهم در مسیرهای سلولی و تنظیم متابولیسم بافت چربی هستند. بنابراین هدف از مطالعه ی حاضر، تاثیر تمرین استقامتی بر میزان پروتیین های mTOR و CREB در بافت چربی رت های دیابتی نوع دو است.

روش ها:

 در این مطالعه ی تجربی، 18 سر رت نر 2 ماهه از نژاد اسپراگ داولی با میانگین وزن 20±270 گرم انتخاب شدند. 12 سر از رت ها از طریق تزریق درون صفاقی محلول های استرپتوزوتوسین و نیکوتین آمید دیابتی نوع دو شدند. این رت ها به روش تصادفی به 2 گروه، تمرین دیابتی (هر گروه 6 سر) و کنترل دیابتی تقسیم شدند؛ یک گروه کنترل سالم (6 سر) نیز درنظر گرفته شد؛ گروه تمرینی 4 روز در هفته مطابق با برنامه ی تمرینی به مدت 6 هفته به تمرین استقامتی پرداختند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ی 23 و آزمون های آنوای-یک طرفه و تعقیبی توکی استفاده‏ شد.

یافته ها: 

محتوای پروتیین mTOR به دنبال 6 هفته تمرین استقامتی، تغییر معنی داری را نشان داد (0001/0=P)؛ آزمون تعقیبی توکی نشان داد این تغییر معنی دار بین جفت گروه های تمرین دیابتی نسبت به کنترل سالم (004/0=P) و گروه های کنترل دیابتی نسبت به کنترل سالم است (0001/0=P). محتوای پروتیین CREB تغییر معنی داری را نشان داد (0001/0=P)؛ این تغییر معنی دار بین جفت گروه های تمرین دیابتی نسبت به کنترل دیابتی (02/0=P)، تمرین دیابتی نسبت به کنترل سالم (0001/0=P) و گروه های کنترل دیابتی نسبت به کنترل سالم (0001/0=P) بود.

نتیجه گیری: 

پروتیین های  mTORو  CREBبه دنبال تمرین استقامتی کاهش یافتند که می تواند در تنظیم سوخت و ساز بافت چربی موثر باشند؛ با این وجود باید شرایط تمرینی بیشتری مد نظر قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
321 تا 330
لینک کوتاه:
magiran.com/p2536405 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!