تاثیر تمرین استقامتی بر محتوای درون سلولی پروتئین های ULK1 و FIP200 در بطن چپ رت های مبتلا به دیابت نوع یک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مقدمه :

پروتیین کیناز فعال کننده ی اتوفاژی-1 شبه Unc-52 (ULK1) و پروتیین تعامل کننده با خانواده کینازهای چسبان مرکزی با وزن 200 کیلودالتون (FIP200) نقشی اساسی در کنترل اتوفاژی و حجم عضلانی دارند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تمرین استقامتی بر محتوای درون سلولی پروتیین های ULK1 و FIP200 در بطن چپ رت های مبتلا به دیابت نوع یک است.

روش ها

در این مطالعه ی تجربی، 18 سر رت نر 2 ماهه از نژاد اسپراگ داولی با میانگین وزن 20±300 گرم انتخاب شدند. 12 سر از رت ها از طریق تزریق درون صفاقی محلول های استرپتوزوتوسین دیابتی شدند. این رت ها به روش تصادفی به 2 گروه، تمرین دیابتی و کنترل دیابتی (هر گروه 6 سر) تقسیم شدند؛ یک گروه کنترل سالم (6 سر) نیز در نظر گرفته شد. گروه تمرینی 4 روز در هفته، به مدت 6 هفته به تمرین استقامتی پرداختند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ی 23 و آزمون های آنوای یک طرفه و تعقیبی توکی استفاده‏ شد.

یافته ها

محتوای ULK1 (افزایش) و FIP200 (کاهش) به دنبال تمرین استقامتی، در بین گروه های تحقیق در بطن چپ تغییر معنی داری را نشان داد (0001/0=p). آزمون تعقیبی توکی نشان داد این تغییر معنی دار بین جفت گروه های تمرین دیابتی نسبت به کنترل دیابتی، گروه های تمرین دیابتی نسبت به سالم و همچنین گروه های کنترل دیابتی نسبت به سالم است (05/0≤p).

نتیجه گیری

تمرین استقامتی نشان داد که می تواند با افزایش ULK1 و کاهش FIP200 ماهیتی دوگانه برای کنترل اتوفاژی در آزمودنی های دیابتی داشته باشد. در کل، نیاز به بررسی های بیشتر در زمینه ی فیزیولوژی ورزشی بر پروتیین های مسیول اتوفاژی به ویژه در آزمودنی های دیابتی نوع یک است.

زبان:
فارسی
صفحات:
331 تا 341
لینک کوتاه:
magiran.com/p2536406 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!