تحلیل روند و سری زمانی تبخیر و تعرق مرجع (مطالعه موردی: دشت خرم آباد)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این مطالعه به بررسی روند تغییرات تبخیروتعرق مرجع با استفاده از آزمون ناپارامتری من کندال و پیش بینی آن با استفاده از تحلیل سری زمانی می پردازد. برای محاسبه ی تبخیروتعرق مرجع به روش فایوپنمن مانتیث، از اطلاعات حداقل و حداکثر دما، حداقل و حداکثر رطوبت نسبی، ساعات آفتابی و سرعت باد ایستگاه خرم آباد در دوره 1395-1369 استفاده شد. نتایج نشان داد روند تغییرات سالانه تبخیروتعرق مرجع معنی دار نبوده و روند تغییرات ماهانه نشان داد که در ماه های مهر و مرداد با آماره های به میزان 0/2- و 0/7- روندکاهشی و در بقیه ی ماه ها افزایشی است. در ماه های فروردین، آذر، دی در سطح اطمینان 95 درصد و در ماه های آبان و بهمن در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار می باشد. جهت مدل سازی با مدل SARIMA، از دوره زمانی 1393-1369 جهت آموزش مدل و دوره زمانی 1395-1394 (24 ماه) جهت صحت سنجی مدل استفاده شد و شروط نرمال، تصادفی و استقلال باقیمانده های مدل برازش داده شده بررسی گردید. نتایج نشان داد از بین مدل های مختلف، الگوی تبخیروتعرق (0،1،1)(1،0،1) SARIMA برای ایستگاه مطالعاتی دارای بهترین دقت است. مقادیر RMSE و R2 در پیش بینی با این مدل به ترتیب  0/674 و 0/97 میلی متر در ماه بود که گویای دقت مناسب مدل می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2536809 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!