ظواهر لغویه فی شعر الخنساء

نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

الخنساء بنت عمرو بن الحارث الشرید، واسمها تماضر، والخنساء لقبها.ولدت سنه 575م، وکانت وفاتها سنه 24ه الموافقه لسنه 664م. طلبها درید بن الصمه للزواج فردته لانه شیخ کبیر. قتل اخواها معاویه وصخر، فرثتهما بشعر کثیر، وجاء شعرها نشیدا متصلا من الحزن علی اخویها ولا سیما صخر الذی کان احبهما إلی قلبها. فحین نطالع دیوانها نشعر باننا فی ماتم نسمع فیه عویل النایحات، وندب النادبات، ولطم اللاطمات، ونسمع التابین والرثاء، وکاننا امام موسیقا الموت وانغام القضاء، إذ تکثر الخنساء من الاسالیب والصیغ التی تفید التوکید، ویظهر ذلک فی امور عدیده، منها:التکرار، التوکید ب (المفعول المطلق، تعدد الصفات، ادوات الاستفتاح والتنبیه، زیاده حرف، التوکید بضمیر رفع یعود علیه ضمیر، التوکید بالصیغه، التوکید بنفی الصفه لإثبات نقیضها، التوکید بالقسم)، ومن الظواهر اللغویه الاخری التی تسترعی الاهتمام فی شعر الخنساء: التقارض، التقدیم والتاخیر، الحذف، والنداء المجاب بامر. ومن اجل ذلک یسعی هذا البحث المختصر إلی دراسه الظواهر اللغویه فی شعر الخنساء، فی محاوله جاده لبیان دلاله هذه الظواهر علی مستوی الموقف الإنسانی المتجلی فی رثاء اخیها صخر.

زبان:
عربی
صفحات:
1 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537088 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!