دراسه اسباب المجانسه فی ترجمه المتشابهات اللفظیه فی القرآن الکریم: ترجمه الرضائی الاصفهانی انموذجا

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

إن النص القرآنی نص متنوع فی الاسلوب، ومن مظاهر تنوع الاسالیب فی القرآن الکریم آیاته المتشابهه فی اللفظ، ولیس المقصود هنا المتشابهات مقابل المحکمات من الآیات، فإنما هی آیات یتقارب تشکیلها اللغوی الظاهری، وتتسع آفاقها الدلالیه المتنوعه. فهذه الآیات تشکل تحدیا لغویا للمترجمین، بحیث یصعب علی المترجم حفظ تنوع هذه الآیات، واحیانا یقوم بالمجانسه بینها. والمجانسه تتمثل فی توحید نسیج الاصل المتنوع کما یشیر إلیه انطوان برمان، وهی من التغییرات السلبیه فی الترجمه. یحاول المترجم فی الترجمه الدقیقه الامینه تجنب هذا التغییر. ترجمه الرضایی الاصفهانی للقرآن الکریم من الترجمات التی اهتم المترجم فیها بالدقه، وقد اشارت البحوث التی قارنت بین الترجمات من حیث ترجمه المتشابهات اللفظیه إلی نجاح المترجم فی هذا الامر بالنسبه إلی سایر المترجمین، وقد اختارت الدراسه الحالیه هذه الترجمه لهذا السبب. تدرس هذه المقاله ترجمه المتشابهات اللفظیه من حیث حفظ الاختلافات الدقیقه بینها او عدم حفظها، وتبحث عن اسباب المجانسه بینها. یعتمد البحث علی المنهج الوصفی التحلیلی من خلال استقراء هذه المواضع، ویدرس اسباب المجانسه فی الترجمه إلی الفارسیه، من خلال الآیات التی جانس المترجم فی ترجمتها، ویوضح نسبه حفظ الاختلافات او عدم حفظها فی الرسم البیانی. من النتایج التی وصل إلیها البحث، هی ان المجانسه تاتی بسبب الاختلافات الموجوده بین اللغتین، فمنها الاسالیب العربیه التی لاتوجد فی الفارسیه، نحو اتباع النعت منعوته، والاشتقاق، والتعدیه بواسطه حرف الجر، والموصول المشترک بین المفرد والجمع، والتخفیف والجنس. وفی مجال المفردات، فإن المترادفات فی العربیه اکثر بالنسبه إلی الفارسیه، وهذا یودی إلی المجانسه فی ترجمه الاسماء المترادفه. والحروف ایضا یختلف کیفیه استخدامها فی العربیه بالنسبه إلی الفارسیه؛ فالحروف تستخدم فی العربیه بمعان مختلفه وتاتی فی مکان حروف اخری وهذا ایضا یودی إلی المجانسه . واظهرت دراسه ترجمه الرضایی ایضا ان المترجم قد جانس عن قصد بین آیات بقرینه الآیه المتشابهه، فذکر ما قد حذف من آیه، مستفیدا بما قد ذکر فی الآیه المتشابهه.

زبان:
عربی
صفحات:
161 تا 186
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537094 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!