تحلیل الگوی حرکتی و رفتار مشتریان در فروشگاه با تاکید بر عامل جنسیت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
رفتار حرکتی و رفتار خرید مشتریان در فروشگاه، اطلاعات مفیدی را در بازاریابی و چیدمان فروشگاه در اختیار صاحبان فروشگاه قرار می دهد. هدف از این پژوهش بررسی رفتار حرکتی و رفتار خرید مشتریان با تاکید بر عامل جنسیت است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. داده های پژوهش با استفاده از فیلم های دوربین مدار بسته فروشگاه در هایپرمارکتی در شهر سمنان جمع آوری شده است. داده های حرکتی با استفاده از نرم افزار شبیه ساز (Pathfinder) و رفتار خرید با استفاده از نرم افزار (Observer XT) آنالیز شدند. سپس با استفاده از آزمون مقایسه میانگین رفتارهای حرکتی و خرید زنان و مردان با هم مقایسه شدند. مقایسه نتایج داده های حرکتی مشتریان نشان داد که بین مسافت طی شده در فروشگاه بین زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد ولی زمان خرید و زمان توقف زنان بیش از مردان بوده و سرعت حرکت مردان بیشتر از زنان است. مقایسه نتایج داده های رفتار خرید مشتریان نشان داد که درگیری ذهنی زنان در خرید نسبت به مردان بیشتر بوده است. رفتار غالب مردان خرید سریع بوده ولی زنان در خرید، محصولات و برندهای مختلف را بررسی کرده و سپس تصمیم به خرید می گیرند. در نهایت بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهاداتی ارایه شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
69 تا 89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537133 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!