بررسی تاثیر شوری و دما بر شاخص های جوانه زنی، رشد گیاه چه و روابط یونی در کرچک (Ricinus communis L.)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی تاثیر شوری و دما بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و روابط یونی در کرچک آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل شش سطح شوری (صفر، 25، 50، 100، 200 و 400 میلی مولار کلرید سدیم) و چهار سطح دمایی شامل 15، 20، 25 و 30 درجه سلسیوس بود. در این تحقیق درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، میانگین مدت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه، نسبت وزن ریشه چه به ساقه چه، سدیم اندام هوایی و ریشه، پتاسیم اندام هوایی و ریشه و نسبت سدیم به پتاسیم ساقه چه اندازه گیری شد. با افزایش سطح شوری از کلیه شاخص های جوانه زنی کاسته شد، اما شوری نسبت ریشه چه به ساقه چه و مدت زمان جوانه زنی را افزایش داد. در این بررسی با افزایش سطح شوری بر مقدار سدیم اندام هوایی، سدیم ریشه و نسبت سدیم به پتاسیم افزوده شد. همچنین با افزایش سطح شوری به صورت همزمان از مقدار پتاسیم ریشه و اندام هوایی کاسته شد. نتایج نشان داد دمای 20 درجه سلسیوس بالاترین سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و وزن خشک ساقه چه را به خود اختصاص داد. در این بررسی با افزایش سطح شوری بر مقدار سدیم اندام هوایی، سدیم ریشه و نسبت سدیم به پتاسیم افزوده شد، همچنین با افزایش سطح شوری به صورت همزمان از مقدار پتاسیم ریشه و اندام هوایی کاسته شد. با افزایش دما از مقدار پتاسیم گیاه کاسته و بر مقدار سدیم افزوده شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537329 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!