بهبود خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی آرابیدوبسیس تالیانا با انتقال تراژن آرتمین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

دمای بالا سبب آسیب های جدی در گیاهان از جمله اختلال در تعادل درون سلولی، کندی یا رکود رشد و نمو و حتی مرگ می شود. هنگامی که گیاهان در معرض دمای بالا قرار می گیرند، پروتیین های پاسخ گرمایی  (HSP)در سلول فعال می شوند. از همین گروه، HSPهای کوچک (sHSP) قرار دارند که با افزایش دما فعال شده، و در نقش چاپرون مولکولی به پروتیین هایی که در معرض تنش گرمایی بوده اند متصل می شوند و مانع از تاشدن نادرست یا به عبارتی به تاخوردگی صحیح آن ها کمک می کنند. پروتیینی به نام آرتمین در سخت پوست  Artemia urmianaشناسایی شد که از مهمترین خصوصیات آن قدرت چپرونی بالا و وجود دمین α-crystallin است که وجه مشخصهsHSPها است. به منظور مطالعات ژنومیکس کارکردی شامل فنوتیپ و شاخص های تحمل گیاهان، تراژن آرتمین به گیاه مدل آرابیدوپسیس تالیانا منتقل و واکنش گیاهان موتانت در قالب یک طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل و طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار درآزمایشگاه بیوتکنولوژی مطالعه شد. تنش گرمایی در دمای 45 درجه سلسیوس اعمال و مطالعه مولفه های بیوشیمیایی، مولفه های جوانه زنی و فیزیولوژیک نشان داد که برهمکنش فاکتورهای تنش گرمایی و ژنوتیپ بر تمام صفات مربوط به جوانه زنی، وزن تر و وزن خشک گیاهچه، طول گیاه چه و محتوای پروتیین کل، آنزیم کاتالاز و محتوای مالون دی آلدیید در سطح یک درصد معنی دار بودند. با اعمال تنش گرمایی گیاهان حاوی تراژن آرتمین به طور معنی داری نسبت به گیاهان غیرتراریخته جوانه زنی و رشد گیاه چه بهتری را نشان دادند. تنش همچنین موجب افزایش معنی دار فعالیت آنزیم کاتالاز و محتوای پروتیین کل و کاهش محتوای مالون دی آلدیید در گیاهان تراریخته در مقایسه با گیاه غیرتراریخته شد. بر این اساس، حضور تراژن آرتمین در گیاهان احتمالا سبب افزایش مقاومت گیاهچه به تنش گرمایی و افزایش عملکرد می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 91
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537330 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!