ارزیابی عملکرد برگ، خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چای سبز (Camellia sinensis L.) در پاسخ به رژیم های مختلف آبیاری و محلول پاشی نانوکلات مس و روی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
این پژوهش به منظور بررسی تاثیر کاربرد نانوکودهای مس و روی و کمبود آب آبیاری بر خصوصیات مختلف مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بوته چای و در شرایط باغی انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال 1398 در باغات تحقیقاتی منتخب چای شهرستان رودسر زیر نظر گروه زراعت دانشگاه تربیت مدرس اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل سه سطح تنش کمبود آب بر اساس آبیاری، IR1: 15 (شاهد)، IR2: 30 (تنش متوسط) و IR3: 45 (تنش شدید) درصد ظرفیت زراعی و چهار سطح محلول پاشی شامل؛ FA1: آب مقطر (شاهد)، FA2: نانو کلات مس (5/0 میلی گرم در یک لیتر آب مقطر)، FA3: نانو کلات روی (5/2 میلی گرم در یک لیتر آب مقطر) و FA4: نانو کلات مس+نانو کلات روی بودند. نتایج این تحقیق نشان داد برهمکنش رژیم های آبیاری و محلول پاشی بر عملکرد برگ سبز، سرعت فتوسنتز، غلظت پرولین، فعالیت آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و سوپر اکسید دیسموتاز معنی دار بود. در شرایط تنش متوسط، بهینه عملکرد برگ سبز و سرعت فتوسنتز گیاه از تیمار محلول پاشی توام نانو کودهای مس و روی به دست آمد. به طورکلی، می توان نتیجه گرفت کاربرد محلول پاشی توام مس و روی، محلول پاشی مس و محلول پاشی روی به ترتیب موجب افزایش عملکرد برگ سبز چای شد که نشان دهنده توانایی عناصر ریزمغذی مس و روی در افزایش عملکرد برگ سبز، سرعت فتوسنتر، رنگدانه های فتوسنتزی، غلظت کربوهیدرات محلول و پروتیین و همچنین افزایش فعالیت آنتی اکسیدان ها در شرایط تنش بوده و در بروز مقاومت در بوته چای و کاهش خسارات ناشی از کم آبی در باغات چای بسیار موثر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
28 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537448 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!