تاثیر کاربرد کودهای آلی و اسید سالیسیلیک بر صفات رشدی، فلاونوئیدها و رنگدانه های فتوسنتزی بادرشبویه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) گیاهی دارویی است که کاربرد فراوانی در صنایع دارویی، غذایی، بهداشتی و بویژه در مراسم های مختلف سنتی مردم استان آذربایجانغربی دارد. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر ورمی کمپوست، کود گاوی و غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک بر صفات رشد، عملکرد اسانس و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرشبویه انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتور کود آلی در سه سطح (کود دامی30 تن در هکتار، کود ورمی کومپوست 10 تن در هکتار و تیمار شاهد) و فاکتور اسید سالیسیلیک (در چهار سطح 0، 5/0، 1 و 5/1 میلی مولار) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر کود آلی و غلظت اسید سالیسیلیک بر صفات اندازه گیری شده در سطح یک درصد معنی دار بود. مقایسات میانگین نشان داد بیشترین ارتفاع بوته، تعداد برگ و کلروفیل a در تیمار ورمی کمپوست و غلظت 5/1 میلی مولار اسید سالیسیلیک بود. بیشترین میزان کلروفیل کل و کاروتنویید در تیمار کود گاوی و غلظت 5/1 میلی مولار اسید سالیسیلیک و بیشترین میزان فلاونویید درتیمار کود گاوی و غلظت 5/0 میلی مولار اسید سالیسیلیک بدست آمد. از نظر اسانس بیشترین عملکرد اسانس در تیمار کود گاوی و غلظت 5/1 میلی مولار اسید سالیسیلیک بدست آمد. بنابراین می توان گفت در راستای کاهش مصرف نهاده های شیمیایی و نیل به اهداف کشاورزی پایدار می توان بخشی از نیاز عناصر غذایی گیاه بادرشبویه را با کاربرد کودهای آلی و اسیدسالیسیلیک تامین نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537451 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!