بررسی غلظت عناصر غذایی ارقام کاهو با روش های مختلف جایگزینی محلول غذایی در سیستم آبکشت شناور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این آزمایش با هدف مقایسه اثر سه روش جایگزینی محلول غذایی (جایگزینی کامل، جایگزینی بر اساس هدایت الکتریکی (EC)، جایگزینی بر اساس نیاز گیاه) در سیستم هیدروپونیک شناور بر سه رقم کاهو (کاهو چینی، کاهو بادبان قرمز و کاهو کازرون)، به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی اجرا شد. نتایج نشان داد مصرف محلول غذایی در روش های تغذیه بر اساس نیاز گیاه و EC محلول غذایی در مقایسه با روش جایگزینی کامل بیش از 60 درصد کاهش یافت. غلظت نیتروژن، پتاسیم و کلسیم در رقم کاهو چینی در شرایط جایگزینی بر اساس EC محلول غذایی کاهش یافت. بیشترین غلظت عناصر کم مصرف مانند آهن، روی و منگنز و کمترین غلظت منیزیم هر سه رقم کاهو در شرایط تغذیه بر اساس تعویض کامل محلول غذایی مشاهده شد. نتایج همچنین نشان داد که مقدار آهن و منگنز برگ کاهو رقم بادبان قرمز و غلظت روی در برگ ارقام کاهوی چینی و کازرون در شرایط تغذیه بر اساس EC محلول غذایی و نیاز گیاه به طور معنی داری کاهش یافت. کاهش غلظت عناصر غذایی در برگ های کاهو در شرایط تغذیه بر اساس EC باعث شد که وزن خشک بخش هوایی و ریشه در این تیمار به کمترین مقدار برسد. با توجه به نتایج این آزمایش، علی رغم کاهش مصرف آب و کود در روش های جایگزینی محلول بر اساس EC و نیاز گیاه، رشد و غلظت عناصر غذایی گیاهان رشد کرده در این سیستم ها نسبت به گیاهان سیستم تعویض کامل محلول غذایی کاهش یافت که ضرورت بهبود این سیستم ها را نشان می دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
99 تا 116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537453 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!