تاثیر بهبود دهنده محلول پاشی برگی پرولین بر خصوصیات مورفولوژیکی و تغذیه ای پایه پسته UCB1 در شرایط تنش خشکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

استفاده از محلول پاشی اسید های آمینه یکی از روش هایی موثر در کاهش اثرات مضر تنش ها به ویژه تنش خشکی می باشد. به منظور بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی و پرولین بر خصوصیات مورفولوژیکی و عناصر غذایی پایه پسته UCB1، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار به صورت گلدانی در دانشگاه شهرکرد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل محدودیت در آبیاری شامل سه سطح (40 %، 70 % و 100 % ظرفیت زراعی) و محلول پاشی برگی پرولین در سه سطح (صفر، 75 و 150 میلی گرم در لیتر) بود. نتایج نشان داد خشکی باعث کاهش ارتفاع گیاه به میزان 6/34 درصد نسبت به شاهد شد. همچنین سطح برگ، وزن خشک برگ و ریشه، غلظت عناصر P، K، Ca، Mg، Fe و Zn نسبت به شاهد کاهش یافت و افزایش محتوای پرولین برگ و ریشه در اثر تنش خشکی مشاهده گردید. محلول پاشی پرولین با باعث افزایش سطح برگ نسبت به شاهد شد و وزن خشک برگ و ریشه در گیاهان محلول پاشی شده با پرولین نسبت به شاهد بیشتر بود. غلظت عناصر P، K، Ca، Mg، Fe و Zn در برگ و عناصر K، Ca، Fe و Zn در ریشه در گیاهان محلول پاشی شده با غلظت 150 میلی گرم در لیتر پرولین نسبت به شاهد بیشتر بود. برهمکنش خشکی و محلول پاشی برگی پرولین بر سطح برگ، وزن خشک ریشه، منیزیم برگ و روی ریشه معنی دار بود. به طور کلی استفاده از محلول پاشی پرولین باعث افزایش غلظت پرولین برگ و ریشه شد و محلول پاشی پرولین باعث بهبود شرایط تغذیه گیاهان نسبت به گیاهان تیمار نشده گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
117 تا 128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537454 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!