اثر عصاره جلبک دریایی و نور LED بر رشد گل لیسیانتوس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی اثر نور ال ای دی و عصاره جلبک دریایی بر رشد گیاهچه های دو رقم لیسیانتوس آرنا و ماریاچی با تیمارهای چراغ های ال ای دی آبی %100، قرمز %100، آبی- قرمز %70:30، سفید 100% و پنج غلظت 125، 250، 500، 750 و 1000 میلی لیتر در لیتر عصاره جلبک دریایی با هشت تکرار برای ارزیابی اثر کیفیت نور و عصاره جلبک دریایی بر رشد گیاهچه ها انجام شد. با توجه به نتایج مرحله اول ، رقم آرنا در اکثر صفات مانند قطر برگ، عرض برگ، طول میانگره و طول ساقه افزایش معنی داری نسبت به رقم ماریاچی داشت. بیشترین عرض برگ و قطر ساقه در نور آبی و بیشترین قطر برگ در نور ترکیبی قرمز-آبی مشاهده شد. غلظت های مختلف عصاره جلبک دریایی و طول میانگره بیشتری نسبت به تیمار شاهد داشت. ژنتیک گیاه در تاثیر طول موج نور و عصاره جلبک دریایی نقش زیادی دارد به طوری که بیشترین قطر برگ در رقم آرنا و نور ترکیبی قرمز-آبی ال ای دی و بیشترین طول میانگره در رقم آرنا و غلظت های مختلف عصاره جلبک دریایی مشاهده شد و با توجه به نتایج مرحله دوم، رقم آرنا در اکثر صفات مانند وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه، سطح برگ، سطح ریشه و محتوای قند محلول افزایش معنی داری نسبت به رقم ماریاچی داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
130 تا 143
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537456 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!