بررسی تاثیر بیوچار و سرکه چوب بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری آفریقایی تحت شرایط تنش شوری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش اثرات بیوچار (0، 5 و 10 تن در هکتار) سرکه چوپ (0، 2000 و 4000 لیتر در هکتار) بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری آفریقایی تحت شرایط تنش شوری کم، متوسط و شدید (به ترتیب 4/0، 1/2 و 2/4 دسی زیمنس بر متر)، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی بر روی گیاه جعفری آفریقایی انجام شد. با افزایش تنش شوری طول دوره گلدهی، قطر ساقه گل، اندازه گل، تعداد گل، رطوبت نسبی آب برگ به شدت کاهش یافت ولی میزان نشت یونی از برگ ها و میزان فنل کل افزایش چشمگیری داشت. کاربرد سرکه چوب اندازه گل، رطوبت نسبی آب برگ را افزایش و میزان نشت یونی را به طور معنی داری کاهش داد. استفاده از بیوچار نیز طول دوره گلدهی، قطر ساقه گل، اندازه گل، تعدا گل، روطبت نسبی آب برگ را افزایش ولی روی نشت یونی تاثیر معنی داری نداشت. بیشترین وزن خشک بوته (7/18 گرم) در تیمار 10 تن در هکتار از بیوچار در شرایط تنش کم و کمترین وزن خشک (5/8 گرم) مربوط به تیمار شاهد در شرایط تنش شدید به دست آمد. گیاهان تیمار شده با بیوچار و سرکه چوب در شرایط تنش کم و متوسط پایداری کلروفیل برگ بیشتر و معنی داری نسبت به شاهد داشتند ولی در شرایط تنش شدید فقط تیمار بیوچار 10 تن در هکتار شاخص پایداری کلروفیل را نسبت به شاهد به طور معنی دار افزایش داد. به نظر می رسد بیوچار و سرکه چوب با بهبود روابط آبی گیاه و یا بهبود شرایط خاک اثرات تنش شوری را کاهش می دهند.

زبان:
فارسی
صفحات:
144 تا 155
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537457 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!