توسعه مدلی برای آینده نگاری زنجیره تامین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تغییر رقابت از سطح شرکت ها به سطح زنجیره ی تامین، نیازمند رهیافت های جدید برای پاسخگویی به تغییرات و آمادگی بیشتر برای مواجهه با آن است. پژوهش حاضر با هدف توسعه مدلی برای تعمیم آینده نگاری شرکتی به زنجیره تامین انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف بنیادی- توسعه ای است و جامعه پژوهش خبرگان دانشگاهی حوزه های زنجیره تامین و آینده نگاری بودند که 12 نفر بر اساس روش هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش ابتدا با تکیه بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش، ابعاد، مولفه ها و شاخص های آینده نگاری زنجیره تامین استخراج گردید. سپس برای حصول اطمینان از صحت، دقت و جامعیت موارد شناسایی شده و رفع سوگیری احتمالی از روش دلفی فازی دو مرحله ای استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد که مدل آینده نگاری زنجیره تامین شامل عوامل زمینه ای (ماهیت راهبرد، منشا مزیت رقابتی، سرعت صنعت و شدت رقابت)، قابلیت های زنجیره تامین (اطلاعات، ارتباطات، ساختار زنجیره ی تامین، فرهنگ و هماهنگی) و تاثیر یا نتایج (کاهش عدم قطعیت، بهبود تصمیم گیری، رضایت مشتری و افزایش بهره وری اعضای زنجیره ی تامین) است. برای داشتن زنجیره تامین موفق و پویا نیازمند آن هستیم تا با شناخت دقیق عوامل زمینه ای صنعت مربوطه و استفاده از قابلیت های زنجیره تامین بخصوص اطلاعات و ارتباطات هماهنگ در کل فرایند زنجیره تامین، خود را برای مواجه با سناریوهای احتمالی بازار آینده آماده کنیم.

زبان:
فارسی
صفحات:
40 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537523 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!