واکاوی نقش توانمندسازی رهبری بر نوآوری با میانجی گری ظرفیت جذب در صنعت لاستیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
ازآنجاکه نیروی انسانی تاثیر بسزایی در شکل گیری تصویر مثبت از سازمان در ذهن مشتریان دارد، لذا کارکنان توانمند می توانند به طور موثرتری به نیازها یا درخواست های مختلف مشتریان پاسخ دهند. همچنین توانمندسازی رهبری، تبادل باکیفیت دانش در بین کارکنان را تسهیل می کند. بدین منظور هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش توانمندسازی رهبری بر نوآوری سازمان با نقش میانجی ظرفیت جذب در صنایع لاستیک می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی بوده و از نظر شیوه انجام پژوهش جزء پژوهش های توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان صنعت لاستیک است و حجم نمونه به صورت؛ هدفمند در دسترس، حدود 100 نفر انتخاب شد. روش نمونه گیری در این تحقیق با استفاده از روش تصادفی ساده می باشد. داده های جمع آوری شده توسط پرسش نامه با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای PLS و SPSS تجزیه وتحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان داد که توانمندسازی رهبری تاثیر مثبت و معناداری بر ظرفیت جذب بالقوه و محقق شده داشته و ظرفیت جذب بالقوه و محقق شده به عنوان متغیر میانجی رابطه بین توانمندسازی رهبری و ظرفیت جذب بالقوه و محقق شده را تقویت کرده است. باتوجه به نتایج پژوهش، رهبری توانمندساز، ظرفیت جذب را افزایش می دهد. ازاین رو صنایع لاستیک که دارای رهبرانی باشند که پیروان خود را به انجام فعالیت های مربوط به ایجاد و کسب دانش ترغیب کنند به نتایج نوآوری بالاتری دست خواهند یافت.
زبان:
فارسی
صفحات:
60 تا 74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537524 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!