بازیابی بهینه بارهای بحرانی در شبکه توزیع به کمک تغییر آرایش شبکه و با استفاده از قابلیت دشارژ خودروهای الکتریکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این پژوهش یک استراتژی بهینه بازیابی برای برق دار کردن مجدد بارهای بحرانی شبکه توزیع برق قابل بازآرایی در حضور خودروهای الکتریکی تحت شرایط وقوع رویدادهای احتمالی پیشنهاد شده است. در این راستا، از منابع تولید پراکنده و ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی برای تامین بارهای بحرانی شبکه توزیع برق (در صورت قطعی) بهره گیری می شود. به منظور مدل سازی دقیق تر رفتار خودروهای الکتریکی در فرایند بازیابی بارهای بحرانی شبکه توزیع برق، محدودیت های شبکه حمل ونقل به صورت دقیق مدل سازی شده است. استراتژی بازیابی پیشنهاد شده در این پژوهش در چارچوب یک مسیله بهینه سازی دوسطحی ارایه شده است. در سطح اول این مسیله، توزیع مکان تصادفی خودرو ها در شبکه حمل ونقل تعیین می گردد و سپس مسیریابی بهینه خودروها به نزدیک ترین ایستگاه شارژ انجام می شود تا خودروها بتوانند در سریع ترین زمان به بازیابی بار کمک کنند. در سطح دوم با درنظرگرفتن قابلیت تغییر آرایش در شبکه توزیع و دشارژ باتری خودروهای در دسترس، ضمن آنکه تلفات کل شبکه به میزان قابل قبولی کاهش می یابد، مسیله برنامه ریزی احتمالاتی بازیابی بار در شبکه توزیع بررسی می گردد و مقایسه ای بین نتایج حاصل شده و حالت پیش از تغییر آرایش و مشارکت خودروها در برنامه بازیابی بار انجام می پذیرد. روش پیشنهادی در یک شبکه استاندارد 33 شینه IEEE پیاده سازی می گردد و شبیه سازی ها در محیط نرم افزارهای MATLAB و GAMS کدنویسی و ارزیابی خواهد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
94 تا 102
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537526 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!