شناسایی و اولویت بندی استراتژی های بازاریابی در زمان رکود

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در دنیای متغیر امروزی، رمز بقا و سودآوری سازمان ها، توانایی آن ها در پیاده سازی استراتژی های مناسب در زمینه ها و زمان های مختلف است. یکی از زمینه های موثر، رکود اقتصادی است که سازمان ها را تحت تاثیر قرار می دهد. گذر موفق از رکود، با داشتن استراتژی های موثر برای  دفع تهدیدها و بهره گیری از فرصت ها در راستای اهداف کوتاه مدت و بلندمدت میسر است. باتوجه به اهمیت موضوع، ما به دنبال شناسایی و اولویت بندی استراتژی های بازاریابی دوران رکود هستیم.مطالعه سیستماتیک در بازه 2010 تا 2021، با روش فراترکیب بوده و 30 مقاله بررسی و استراتژی های بازاریابی در زمان رکود، از آن ها استخراج و کدگذاری شدند. سپس استراتژی ها با آنتروپی شانون اولویت بندی شدند، همچنین برای ارزیابی پایایی از توافق کدگذار و برای اطمینان از کیفیت مقالات در مرحله غربالگری، از ابزار ارزیابی CASP   استفاده شده است. 32  کد، 8 مفهوم با وزن های: تبلیغات و آگهی ها 181/0، تعالی فروش 272/0، نفوذ بازار 173/0، توسعه بازار 038/0، ایجاد تنوع 104/0، مدیریت هزینه 103/0، قیمت گذاری 66/0، مدیریت کانال 04/0 و 4 مقوله ترفیع فروش، توسعه محصول، مدیریت قیمت، توزیع شناسایی شد. طبق نتایج آنتروپی شانون، از میان استراتژی های بازاریابی به ترتیب ترفیع فروش با وزن 453/0 رتبه اول، استراتژی توسعه محصول با وزن 272/0 رتبه دوم، استراتژی مدیریت قیمت با وزن 169/0 رتبه سوم، توزیع با وزن 04/0 رتبه چهارم را کسب نموده اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
103 تا 115
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537527 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!