برداشت از حاکمیت قانون در رویه شورای امنیت با تاکید بر حقوق بشر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

ضرورت لزوم و بحث در مورد حاکمیت قانون در رویه شورای امنیت پس از دهه ها بی توجهی امروزه بیشتر توجه حقوقدانان را به خود جلب کرده است. توجه به حاکمیت قانون با تاکید حقوق بشری آن به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت ها به منظور حفظ حقوق و آزادی های بنیادین فردی و ابزاری جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی برای اعتلای حقوق بشر است.

روش

پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

یافته ها و نتایج

بحث از حاکمیت قانون در شورای امنیت برداشت های مختلفی را در بر داشته است و همین امر موجب شده که هنوز در اکثر منابع از آن تعریفی به عمل نیاید؛ چون حاکمیت قانون و اجرای آن به ابزاری سیاسی در دست اعضای شورای امنیت و برای بهره گیری از منافع سیاسی خود مورد اعمال قرار می گیرد که این خود نشان دهنده ی غلبه ی سیاست عملی بر عرصه ی بین المللی و تقدم سیاست بر حقوق، در بسیاری از موارد قواعد بین المللی از سوی واضعان آن است.

زبان:
فارسی
صفحات:
137 تا 162
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537580 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!