لزوم تحول در نظام مسئولیت دولتها در پرتو تسلیحات نوین نظامی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

به طور کلی، ظهور ارزش ها در جامعه ی جهانی (صلح، حقوق بشر، تعیین سرنوشت مردم و...) از آنچنان اهمیت جهانی برخوردار شده که از سوی دولت ها در تعاملات و مناسبات قابل عدول تلقی نمی شوند؛ لذا، به باور بسیاری از دولت ها منجر شده است که واکنش به تخلفات شدید از چنین ارزش هایی، به ناچار از آنچه در واکنش به تخلفات مرتبط به ارتباطات حقوقی دوجانبه صورت می گیرد، شدیدتر است. به همین دلیل، تصور شده است که این واکنش و عکس العمل، در مقایسه با عکس العمل های دوجانبه و خصوصی به مسیولیت معمولی، باید جنبه ی عمومی و دسته جمعی داشته باشد.

روش

این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی نگارش یافته است.

یافته ها و نتایج

رویه ی مربوط به واکنش به تخلفات شدید و گسترده ی حقوق بشر نشان داده که در دیگر حوزه ها نیز، واکنش های شدید به تخلفات، مجاز هستند. از این رو، نگارنده در تحقیق حاضر سعی بر آن دارد تا با پیشنهاد ایجاد تعهدات مضاعف برای دولت های دارنده تسلیحات نوین نظامی و به تبع آن، درنظرگرفتن مسیولیت مشدد، راه توسل به فریب و بهانه جویی در کاربرد این سلاح ها بسته شده و پاسخگویی دولت به کارگیرنده، به نحو مطلوبی برای سایر دولت ها تضمین شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
228 تا 253
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537583 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!