بررسی سطح فعالیت بدنی، سلامت عمومی و کیفیت زندگی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان ماسال در دوران قبل و بعد از کرونا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی سطح فعالیت بدنی، سلامت عمومی و کیفیت زندگی دانش آموزان دختر متوسطه اول در دوران قبل و بعد از کرونا است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان ماسال در سال تحصیلی 1400- 1401 بودند. روش نمونه گیری به صورت در دسترس بوده و براساس جدول مورگان، تعداد 250 نفر مشخص شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق شامل پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ، پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF) و پرسش نامه فعالیت بدنی بک بود. تجزیه و تحلیل داده‏ها با آزمون t همبسته در سطح معناداری 05/0 صورت گرفت که برای این منظور از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین نمرات سطح فعالیت بدنی دانش آموزان در مرحله بعد از شروع کرونا، در مقایسه با دوران قبل از کرونا، کاهش یافته است (01/0<p). همچنین میانگین سلامت عمومی و مولفه های آن (علایم جسمانی، اختلال در کارکردهای اجتماعی، اضطراب و افسردگی) و میانگین کیفیت زندگی و مولفه های آن (سلامت جسمانی، سلامت روانی، روابط اجتماعی، سلامت محیط) در دانش آموزان، در مرحله بعد از شروع کرونا کاهش یافته است (05/0<p؛ 01/0<p). نتایج به دست آمده بر اهمیت توجه به سطح فعالیت بدنی، سلامت عمومی و کیفیت زندگی در دانش آموزان، بعد از دوران کرونا تاکید دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537619 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!