تاثیر تقویت عضلات درونی کف پا به روش شورت فوت بر توزیع فشار، پهنای قوس و شاخص های کف پایی دانش آموزان دارای کف پای صاف

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تقویت عضلات درونی کف پا به روش شورت فوت بر توزیع فشار، پهنای قوس و شاخص های کف پایی دانش آموزان دارای کف پای صاف بود. به این منظور 24 دانش آموز مبتلا به هایپرپرونیشن مفصل سابتالار (میانگین و انحراف استاندارد سن: 64/16±3/12، میانگین و انحراف استاندارد وزن: 01/14±53/41 و میانگین و انحراف استاندارد قد74/19±5/147) به دو گروه 12 نفره تقسیم شدند. گروه تمرینی به مدت 10 هفته تمرین شورت فوت را با هدف تقویت عضلات درونی کف پا انجام دادند. شاخص های استاهلی و چیپاکس- اسمیرک، پهنای قوس و درصد توزیع فشار روی قوس طولی داخلی پیش و پس از دوره تمرینی توسط فوت اسکنر از دو گروه بدست آمد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در گروه تمرین، تمامی شاخص های استاهلی (001/0<p)، چیپاکس-اسمیراک (001/0=p)، پهنای قوس (001/0<p) و درصد توزیع وزن، روی قوس طولی داخلی (001/0<p) در هر دو پا، بهبود معناداری داشته است؛ اما در گروه کنترل این گونه نبوده است (05/0>p). این نتایج نشان می دهد که تمرین شورت فوت به عنوان روشی نوین در تقویت عضلات درونی پا، در افزایش پهنای قوس موثر بوده و شاخص های قوس را بهبود می بخشد. بنابراین، این تمرین برای بهبود وضعیت قوس پا در افرادی که دارای کف پای صاف هستند، توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537621 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!