بررسی فدراسیون های المپیکی کارآ و ناکارا با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف تحقیق حاضر بررسی فدراسیون های المپیکی کارآ و ناکارا با مدل تحلیل پوششی داده ها بود. این تحقیق از نوع توصیفی و گذشته نگر است که اطلاعات به صورت میدانی جمع آوری شد. جامعه آماری شامل 25 فدراسیون المپیکی کشور بوده که به علت کم بودن تعداد جامعه از نمونه گیری کل شمار استفاده گردید. داده های مربوط به سال 1395 این فدراسیون ها جمع آوری شد. به منظور تعیین میزان کارایی فدراسیون ها از مدل تحلیل پوششی داده ها استفاده گردید. در روش تحلیل پوششی داده ها، اولین گام تعیین ورودی ها و خروجی های تحقیق می باشد. به همین منظور شاخص های (استراتژی های) فدراسیون ها که با مدل کارت امتیازی متوازن تعیین شده بود، در قالب پرسش نامه توزیع گردید. جهت تعیین ورودی یا خروجی بودن شاخص های ارزیابی، از آزمون خی دو و شناسایی عوامل خروجی نامطلوب فدراسیون های ناکارآمد، از دو روش CCR و BCC خروجی محور استفاده گردید. همچنین از نرم افزار SPSS و DEA Solver برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد با 95 درصد اطمینان از 9 استراتژی (شاخص ارزیابی) فدراسیون های المپیکی، 4 استراتژی به عنوان ورودی و 5 استراتژی به عنوان خروجی هستند. همچنین در الگوی CCR، 7 فدراسیون و در الگوی BCC، 6 فدراسیون ناکارآمد بودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
12 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537629 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!