مقایسه سلامت عمومی و تندرستی افراد فعال و غیرفعال شرکت کننده در ورزش صبحگاهی شهر تهران

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف این تحقیق، مقایسه سلامت عمومی و تندرستی افراد شرکت کننده در ورزش صبحگاهی با افراد غیر فعال است. جامعه آماری این تحقیق را افراد شرکت کننده در ایستگاه های ورزش صبحگاهی و افراد غیر فعال شهر تهران تشکیل داده است. با استفاده از نمونه گیری تصادفی 200 نفر افراد شرکت کننده در ورزش صبحگاهی و 200 نفر افراد غیر فعال به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، و از پرسش نامه استاندارد سلامت عمومی (28GHQ -) برای اندازه گیری 4 خرده مقیاس (سلامت جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی و افسردگی) استفاده گردید. اعتبار پرسش نامه تا کنون در بیش از 70 کشور دنیا بر آورد شده است (92/0- 82/0R=) برای فرضیه های تحقیق از آزمون  یومن ویتنی و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح 05/0 ≤p  استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت سلامت جسمانی افراد شرکت کننده در ورزش صبحگاهی (2/2 ±8/2M=) بهتر از افراد غیر فعال (6/3 ±3/5 M=) است و افراد شرکت کننده در ورزش صبحگاهی اضطراب و اختلال خواب کمتری  (3/2 ± 4/3 M =) از افراد غیر فعال (7/ 3 ± 6/8 M =) دارند. وضعیت کارکرد اجتماعی افراد شرکت کننده در ورزش صبحگاهی (9/2 ± 3/3M =) بهتراز افراد غیر فعال (3± =3/6M) بود؛ وضعیت افسردگی افراد شرکت کننده در ورزش صبحگاهی (2/1 ± 5/1 M =)  نیز کمتر از افراد غیر فعال (3/3 ± 4/5M =) است که این نتایج در سطح  01/0 P≤معنی دار بودند. همچنین بین سلامت عمومی و تندرستی افراد شرکت کننده در ورزش صبحگاهی با مدت فعالیت ورزشی (64/0=r) ارتباط معنی داری وجود داشت. بنابراین می توان بیان کرد که وضعیت سلامت عمومی (کل شاخص ها) افراد فعال در ورزش صبحگاهی بهتر از افراد غیر فعال است؛ و هرچه مدت فعالیت های ورزشی بیش تر باشد احتمال افزایش سلامتی عمومی و تندرستی افراد نیز وجود خواهد داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537635 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!