بررسی ارتباط خلاقیت و توانمندی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان قم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط خلاقیت و توانمندی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان قم است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان قم بوده که تعدادشان 82 نفر می باشد. برای نمونه گیری از روش کل شمار استفاده گردید؛ بنابراین، کلیه کارمندان به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق شامل پرسش نامه های استاندارد خلاقیت رندسیپ (1979) و توانمندسازی اسپریتزر (1995) بود که روایی آن ها به تایید متخصصین رسید و پایایی آن ها نیز به استناد تحقیقات اشاره شده در روش تحقیق، به تایید رسیدند. پرسش نامه خلاقیت شامل 50 سوال و پرسش نامه توانمندسازی شامل 12 سوال و 4 مولفه معناداری، شایستگی، حق انتخاب و موثر بودن می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید که در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون همبستگی پیرسون در سطح (05/0) استفاده گردید. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار spss.20 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که خلاقیت با توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان همبستگی مثبت و معناداری دارد (r: 0/24  p: 0/05). همچنین بین خلاقیت و شایستگی کارکنان ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد (r: 0/23  p: 0/05). اما ارتباط معناداری بین خلاقیت و مولفه های معناداری (r: 0/21 p: 0/09)، حق انتخاب (r: 0/21  p: 0/08) و موثر بودن (r: 0/14  p: 0/24) وجود ندارد. به نظر می رسد مدیران با اهمیت دادن به توانمندی و شایستگی کارکنان می توانند موجب تقویت خلاقیت شده و زمینه را برای پیشرفت و پویاتر شدن محیط کاری فراهم کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
11 تا 17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537636 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!