غربالگری جدایه های باکتری های اسید لاکتیک از فرآورده های لبنی سنتی خراسان به منظور ارزیابی تولید فولات خارج سلولی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

فولات واژه ای است که برای مجموع ترکیبات دارای فعالیت زیستی مشابه به کار می رود. فولات (پلی گلوتامات ها)، تمام اشکال ویتامین های این خانواده را به طور طبیعی شامل می شود. به عبارت دیگر اسید فولیک شکلی از فولات است که به فرم اکسیده می باشد، این ترکیب پایدار بوده و به راحتی توسط انسان قابل جذب می باشد (مونوگلوتامات).[1]. در این مطالعه میزان تولید فولات خارج سلولی (کواتروفولات) بررسی شد بنابراین از روش سنجش میکروبی به عنوان روش اصلی استفاده شد.این روش متکی بر رشد باکتریایی و سنجش کدورت لاکتوباسیلوس رامنوسوس (ATCC  7469) است که به عنوان ارگانیسم سنجش استفاده شد.[2,3]. در این پژوهش 47 سویه باکتری ایزوله شده از فرآورده های لبنی سنتی به ویژه ماست محلی مناطق عشایر خراسان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از این ارزیابی نشان داد که دو سویه شماره (25و26) از سویه های لاکتوباسیوس دلبروکی زیر گونه بولگاریکوس تولید قابل توجهی از غلظت بالای فولات (μg/mL133.23و μg/mL102.34) را داشتند، همچنین سویه K73 از سویه های استرپتوکوکوس ترموفیلوس، سویه شماره 73 از سویه های لاکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه لاکتیس و سویه شماره 87 از سویه های لاکتوباسیلوس هلوتیکوس به ترتیب (μg/mL 90.29، μg/mL39.71 ، μg/mL 17.94) نیز تولید مقادیر بالایی از غلظت کواتروفولات را داشتند. با توجه به این پژوهش مشخص شد جدایه های  مورد بررسی توانایی بالقوه ای در تولید فولات خارج سلولی دارند. همچنین روش سنجش میکروبی بعنوان روشی کارآمد از قابلیت لازم برای   اندازه گیری  فولات و مشتقات آن برخوردار است.، .

زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537678 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!