بررسی ترکیبات شیمیایی و ضدمیکروبی عصاره گیاه پونه (Mentha pulegium) بومی مشگین شهر و نمین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش، ترکیبات شیمیایی عصاره ان-هگزانی گیاه پونه بومی مناطق مشگین شهر و نمین و همچنین اثر ضدمیکروبی آن بر باکتری های سودوموناس آیروجینوزا (ATCC 27853) و باسیلوس سریوس (ATCC 11778) با دو روش تکنیک رقت در لوله (ارزیابی حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت باکتری کشی) و روش دیسک دیفیوژن مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج، مهمترین ترکیبات تشکیل دهنده عصاره های مذکور سیس-پیپریتنون اپوکسید، پیپریتنون اکسید و پولگون شناسایی شدند. علاوه بر این حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت باکتری کشی عصاره های ان-هگزانی گیاه پونه مربوط به مناطق مختلف علیه باکتری سودوموناس آیروجینوزا مشابه هم و به میزان 20 میلی گرم بر میلی لیتر گزارش گردید. از سوی دیگر حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت باکتری کشی عصاره ان-هگزانی گیاه پونه مشگین شهر علیه باکتری باسیلوس سریوس به ترتیب برابر 5 و 10 میکروگرم بر میلی لیتر در حالی که علیه باکتری باسیلوس سریوس مشابه هم و به میزان 10 میلی گرم بر میلی لیتر اندازه گیری گردیدند. همچنین نتایج ارزیابی آزمون دیسک دیفیوژن نشان داد که هاله عدم رشد عصاره ان-هگزانی نمونه های به دست آمده از منطقه مشگین شهر علیه هر دو باکتری بیشتر از هاله عدم رشد نمونه های به دست آمده از منطقه نمین بودند.

زبان:
فارسی
صفحات:
97 تا 109
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537683 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!