بررسی خواص فیزیکی فیلم فعال گلوتن حاوی اسانس مرزنجوش(Origanum majorana L.)آزاد و درون پوشانی شده و ارزیابی کارایی آن در کنترل فساد میکروبی پنیر فراپالایش و گوشت قرمز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این پژوهش تهیه فیلم فعال بر پایه گلوتن گندم حاوی اسانس مرزنجوش آزاد و درون پوشانی شده بود. اسانس مرزنجوش با نانوحامل های لیپیدی (نانوامولسیون) و پروتیینی (پیکرینگ امولسیون با ایزوله پروتیین آب پنیر) درون پوشانی شد و در سطوح3،1 و 5 درصد وزنی در ترکیب فیلم گلوتن گندم استفاده شد. اسانس آزاد نیز در همین غلظت ها به فیلم اضافه شد. ویژگی های فیزیکی فیلم فعال و کارایی آن در کنترل رشد میکروبی در مدل های غذایی پنیر فراپالایش و گوشت قرمز طی مدت زمان نگهداری 9 روزه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش درصد اسانس آزاد، نفوذپذیری به بخار آب فیلم های گلوتن افزایش یافت، اما افزودن اسانس درون پوشانی شده منجربه کاهش معنادار نفوذپذیری به بخار آب نمونه ها گردید (p<0/05). مقاومت کششی، مدول یانگ و ازدیاد طول تا نقطه شکست فیلم ها با افزایش درصد اسانس آزاد به طور معنادار کاهش و با افزودن اسانس درون پوشانی شده، خصوصیات مکانیکی فیلم ها ارتقا یافتند. همچنین نتایج شمارش کلی باکتری های E.coli  و L. monocytogenes   در پنیر فراپالایش و گوشت قرمز نشان داد که در تمامی نمونه ها، رشد باکتری ها با گذشت زمان روند صعودی داشته و با افزایش درصد اسانس مرزنجوش رشد باکتری ها نسبت به نمونه شاهد کاهش یافت (p<0.05). درون پوشانی تاثیر منفی در فعالیت ضدمیکروبی اسانس نداشت. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن اسانس مرزنجوش در شکل درون پوشانی شده، منجر به بهبود خصوصیات فیزیکی فیلم فعال گلوتن می شود و در کنترل رشد میکروبی در پنیر فراپالایش و گوشت نیز موثر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
121 تا 129
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537685 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!