کاربرد روش استخراج آب مادون بحرانی در عصاره گیری از صمغ کندر و بررسی قابلیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

استخراج به روش آب مادون بحرانی، به عنوان روشی کارآمد، اقتصادی و دوست دار محیط زیست، به منظور  استخراج ترکیبات موثره صمغ کندر مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از آب مادون بحرانی در دماهای 120 تا 160 درجه سانتی گراد و مدت زمان 5 و 15 دقیقه استفاده و مقدار ترکیبات فنولی کل، قدرت رادیکال گیرندگی و خاصیت ضدمیکروبی عصاره های حاصل مورد بررسی قرار گرفت. عصاره به دست  آمده با بهترین خصوصیات، به روش خشک کن پاششی انکپسوله شد و خصوصیات آن  شامل توزیع اندازه ذرات و خاصیت ضدآسپرژیلوسی آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش استخراج آب مادون بحرانی، تاثیر معنی داری در افزایش راندمان استخراج عصاره صمغ کندر داشته است.بیشترین مقدار ترکیبات فنولی استخراج شده در روش آب مادون بحرانی در دمای 160 درجه سانتی گراد و زمان 15 دقیقه مشاهده شد که مقدار آن 83/130 میلی گرم گالیک اسید در 100 گرم ماده خشک بود. قدرت رادیکال گیرندگی عصاره های حاصل از روش آب مادون بحرانی مشابه با آنتی اکسیدان طبیعی اسید آسکوربیک بود و عصاره حاصل از روش سنتی خیساندن کارایی کمتری در جذب رادیکال های آزاد DPPH داشت. نتایج میکروبی نشان داد که تاثیرعصاره های حاصل ازروش های خیساندن و آبمادون بحرانی،برباکتری استافیلوکوکوساوریوس،بیشتر از باکتری ایشرشیا کلی بوده است. پودر ریزپوشانی شده کندر در غلظت های کمتر از 600 هزار میلی گرم بر لیترفاقد قدرت ضدآسپرژیلوسی بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
143 تا 153
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537687 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!