بررسی تاثیر پوشش فعال بر پایه کربوکسی متیل سلولز (CMC) حاوی اسانس پوست گردو و پوست لیمو بر ماندگاری قارچ خوراکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش، تاثیر کربوکسی متیل سلولز حاوی اسانس های پوست لیمو و پوست گردو به عنوان پوشش خوراکی روی ماندگاری و تلفات پس از برداشت قارچ مورد مطالعه قرار گرفت. قارچ ها در دمای 4 درجه سلسیوس به مدت 12 روز نگهداری شدند و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن ها بعد از 0، 4، 8 و 12 روز نگهداری آنالیز شدند. در طول دوره نگهداری سرد، قارچ های پوشش داده نشده افت وزن سریع تر و تغییرات مواد جامد کل بیشتری از خود نشان دادند، درحالی که قارچ های تیمار شده با پوشش CMC حاوی اسانس های پوست لیمو و گردو به طور معنی داری (0.05>p) این پدیده ها را به تاخیر انداخت. اگرچه در طول دوره نگهداری سفتی نمونه های پوشش داده شده و نمونه شاهد کاهش یافت اما استفاده از پوشش CMC-اسانس ها به طور معنی داری (0.05>p) افت سفتی نمونه های قارچ را کاهش داد. تغییرات شاخص L* قارچ های پوشش داده شده با CMC-اسانس ها پایین تر از سایر نمونه ها بود. در همه قارچ ها در طول دوره نگهداری کاهش معنی دار (0.05>p) در شاخص L* و افزایش معنی دار (0.05>p) در شاخص های a و b  رخ داد. استفاده از پوشش خوراکی منجر به کاهش معنی دار (0.05>p) تعداد میکروارگانیسم های موجود در قارچ ها در طول همه روزهای نگهداری شد. بکارگیری اسانس ها در محلول پوشش CMC باعث افزایش کیفیت میکروبی نمونه های پوشش داده شده، گردید. استفاده از پوشش CMC حاوی 3 درصد اسانس پوست لیمو به طور معنی داری (0.05>p) منجر به افزایش امتیاز پارامترهای حسی شد به طوری که تیمار حاوی 3 درصد اسانس پوست لیمو بالاترین امتیاز قابلیت پذیرش کلی را در مقایسه با تیمار شاهد و سایر تیمارها داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
155 تا 169
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537688 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!