اثر آنتی اکسیدانی سلنیت سدیم میکروکپسوله شده در روغن سویا در طول مدت یکسال نگهداری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش ریزپوشانی سلنیت سدیم (100، 300، 500، 700 و 900 میلی گرم در 20 سی سی) با ترکیبی از مواد دیواره شامل صمغ عربی (25%، 26%، 27%، 28% و 29%) و صمغ فارسی متناظر آن (5%، 4%، 3%، 2% و 1%) با استفاده از روش تبخیر حلال، با درصد های خلوص اتانول (80%، 84%، 88%، 92% و 96%) انجام شد. سپس با کمک نرم افزار RSM، بهینه سازی میکروکپسول ها براساس بالاترین کارایی کپسولاسیون و کوچکترین اندازه ذرات صورت گرفت. دو فرمول بهینه شامل بهینه یک (سلنیت سدیم 107 میلی گرم در 20 سی سی محلول اسپری شونده، غلظت صمغ عربی 29%، صمغ فارسی 1% و درصد خلوص اتانول 96%) با کارایی 71/99% و اندازه ذرات 46/30 میکرومتر و بهینه دو (سلنیت سدیم 307 میلی گرم در 20 سی سی محلول اسپری شونده، غلظت صمغ عربی 29%، صمغ فارسی 1% و درصد خلوص اتانول 96%) با کارایی 73/97% و اندازه ذرات 46/47 میکرومتر انتخاب گردید. در نهایت بهینه یک و دو به ترتیب 490 و 176 پی پی ام کپسول (معادل 6/8 پی پی ام نمک سلنیت سدیم)، آنتی اکسیدان سنتزی BHA (200 پی پی ام) و نمک سلنیت سدیم (6/8 پی پی ام) به روغن سویای فاقد آنتی اکسیدان اضافه شدند و در دمای C°55 در مدت زمان (0 و 23 و 46 روز) قرار گرفتند. سپس به کمک نرم افزارSPSS، اندیس پراکسید، اسیدیته، تیوباربیتوریک اسید، آنیزیدین، توتوکس و فعالیت آنتی اکسیدانی آن ها با روغن سویای فاقد آنتی اکسیدان مقایسه شد. نتایج  RSM نشان داد که غلظت سلنیت سدیم با کارایی رابطه معکوس و با اندازه ذرات رابطه مستقیم داشت، در حالی که غلظت صمغ عربی و درصد خلوص اتانول با کارایی رابطه مستقیم و با اندازه ذرات رابطه معکوس داشت. نتایج  SPSSنشان داد که با حضور آنتی اکسیدان سلنیت سدیم میکروکپسوله شده و آنتی اکسیدان سنتزی BHA در روغن سویا، عدد پراکسید، اسیدیته، عدد تیوباربیتوریک اسید، اندیس آنیزیدین و اندیس توتوکس، کاهش و فعالیت آنتی اکسیدانی روغن سویا افزایش یافت.

زبان:
فارسی
صفحات:
283 تا 305
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537697 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!