مقایسه خصوصیات کیفی عسل تولیدی در استان های سیستان و بلوچستان و قزوین با تاکید بر کاربرد آنها در تشخیص تقلب عسل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کیفیت عسل می تواند بسته به عواملی نظیر منشا گیاهی، منطقه جغرافیایی، روش تولید و نگهداری متفاوت باشد. با تعیین ویژگی های کیفی عسل می توان از سطح کیفی و همچنین وجود تقلب در آن اطمینان حاصل نمود.در این پژوهش برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، ریولوژیکی و میکروبی 14 نوع عسل استان های سیستان و بلوچستان و قزوین (شش نمونه عسل طبیعی و یک نمونه عسل تقلبی از هر استان) مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان داد که میزان قند احیاء کننده نمونه های عسل طبیعی اختلاف معنی داری با هم ندارند. بالاترین میزان معنی دار ساکارز به نمونه های عسل تقلبی و کمترین میزان به نمونه های گون-یونجه دیال آباد قزوین و کنار چابهار تعلق داشت. میزان رطوبت نمونه های طبیعی عسل در محدوده ی 5/12 تا 21/ 17 درصد متغیر بود. فعالیت دیاستازی نمونه های عسل تقلبی صفر و کمترین آن در بین نمونه های عسل طبیعی برای گون-آویشن طارم قزوین با 09/8DN  اندازه گیری شد. مقدار هیدروکسی متیل فورفورال در نمونه های طبیعی در محدوده 9/3 تا 80/7 و برای نمونه های تقلبی 341 و 280 میلی گرم در کیلوگرم (به ترتیب زابل و قزوین) اندازه گیری شد. بالاترین و کمترین نسبت فروکتوز به گلوکز بترتیب به نمونه عسل کنار چابهار(22/1) و خارشتر زابل (69/0) بدست آمد. بطورکلی عسل های استان سیستان و بلوچستان از ویسکوزیته بالاتری در مقایسه با نمونه های استان قزوین برخوردار بودند. بعلاوه، بیشترین میزان آلودگی مخمر اسموفیلیک و کپک به عسل های تقلبی تعلق داشت. بر اساس نتایج این تحقیق، کیفیت نمونه های عسل بسته به موقعیت جغرافیایی و منشا گیاهی می تواند بطور معنی داری متفاوت باشد. همچنین برخی از شاخص های کیفی عسل مخصوصا میزان ساکارز، فعالیت دیاستازی و محتوای هیدروکسی متیل فورفورال می توانند به عنوان ابزارهای مفید جهت تشخیص تقلب این محصول مورد استفاده قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
329 تا 341
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537699 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!