بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات ورزشی در رسانه های اجتماعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مقدمه:

 هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات ورزشی در رسانه های اجتماعی است.

روش پژوهش: 

روش تحقیق به شکل آمیخته انجام گرفته است. تجزیه وتحلیل اطلاعات در بخش کیفی با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با 48 نفر از استادان رشته تربیت بدنی که به روش هدفمند انتخاب شدند، انجام گرفت. در بخش کمی با طراحی پرسشنامه و پس از تایید روایی و پایایی از دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه های شهر اهواز (349) که محصولات ورزشی را از رسانه های اجتماعی خریداری می کردند و در زمینه رسانه های اجتماعی فعال بودند، برای تکمیل استفاده شد. در بخش کیفی برای تجزیه وتحلیل از روش دلفی استفاده شد و در بخش کمی با استفاده از نرم افزارهای SPSS16 وAMOS و از طریق مدل معادلات ساختاری به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شد.

یافته ها

نتایج نشان داد شبکه های اجتماعی بر متغیرهای فنی و متغیرهای فرهنگی اجتماعی تاثیر می گذارند. جنبه های مختلف رفتاری بر متغیرهای فنی و اجتماعی تاثیرگذار است. همچنین شبکه های اجتماعی بر جنبه های مختلف رفتاری تاثیر معناداری دارد.

نتیجه گیری

به طور کلی به توجه به تحقیق انجام گرفته، به کارگیری رسانه های اجتماعی تاثیر معناداری بر جنبه های مختلف رفتار مصرف کننده دارد و نقش حیاتی در بازاریابی و وفاداری به برند ایفا می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
40 تا 59
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537720 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!