اثربخشی هیپنوتراپی بر آشفتگی روان شناختی، ناتوانی کارکردی و اضطراب مرگ در افراد وابسته به هروئین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

 هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی هیپنوتراپی برآشفتگی روان  شناختی، ناتوانی کارکردی، و اضطراب مرگ در افراد وابسته به هرویین بود.

روش

روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه مصرف کنندگان هرویین مراجعه  کننده به کمپ ترک اعتیاد در شهرستان قایم شهر در سال 1399 بود. از این بین، 32 فرد وابسته به هرویین به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (16 نفر) و کنترل (16 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی های گروه آزمایش، هیپنوتراپی را به مدت 8 جلسه 75 دقیقه ای دریافت کردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ارزیابی ناتوانی کارکردی سازمان جهانی بهداشت، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس، و پرسشنامه اضطراب مرگ بود. به منظور تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری استفاده شد.

یافته ها: 

نتایج نشان داد که بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت و هیپنوتراپی باعث کاهش معنادار نمرات آشفتگی روان  شناختی، ناتوانی کارکردی، و اضطراب مرگ در افراد وابسته به هرویین شد.

نتیجه گیری:

 هیپنوتراپی می  تواند به عنوان یک روش مداخله  ای مفید جهت کاهش آشفتگی روان  شناختی، ناتوانی کارکردی و اضطراب مرگ به کار رود.

زبان:
فارسی
صفحات:
329 تا 347
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537803 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!