پیش بینی کیفیت زندگی، مسئولیت پذیری و رفتار اجتماعی انتظاری براساس استفاده از شبکه ها و رسانه های اجتماعی در جوانان (پیک چهارم شیوع کرونا)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

دوران انقلاب فن آوری و افزوده شدن اینترنت، به ویژه رسانه های اجتماعی، در ابعاد زندگی روزمره جوامع و دانشجویان، واقعیت جدیدی ایجاد کرده است. این واقعیت جدید بدون شک تاثیرات کلی را بر ما تحمیل می کند. استفاده از رسانه های اجتماعی همه مناطق و جوامع را تحت تاثیر قرار داده است و دارای اثرات مثبت و منفی است. هدف این پژوهش، پیش بینی کیفیت زندگی؛ مسیولیت-پذیری و رفتاراجتماعی انتظاری براساس استفاده از شبکه ها و رسانه های اجتماعی در جوانان، بود. جامعه پژوهش، جوانان (30-18 سال) شهرستان مراغه در سال 1399 (پیک چهارم شیوع کرونا) و حجم نمونه، 381 نفر با استفاده از جدول مورگان تخمین زده شد. به دلیل پیش بینی احتمال جمع آوری اطلاعات نامعتبر 5 درصد به حجم نمونه، اضافه شد و نمونه نهایی 384 نفر بود. افراد با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه های شبکه ها و رسانه های اجتماعی جهانبانی (1397)، کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی WHOQOL-BREF (1996)، مسیولیت پذیری روانشناختی کالیفرنیا (1987) و رفتارهای اجتماعی انتظاری ASBQ (2003) بود. یافته های حاصل از بررسی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی نشان داد، براساس استفاده از شبکه ها و رسانه های اجتماعی؛ کیفیت زندگی، مسیولیت پذیری و رفتار اجتماعی انتظاری جوانان قابل پیش بینی بود. براساس نتایج بدست آمده، در حال حاضر با توجه به زیرساخت ها و سرمایه گذاری های انجام شده، استفاده از شبکه ها و رسانه های اجتماعی برای ترویج و اشاعه فرهنگ مسیولیت پذیری، تغییر رفتاراجتماعی و ارتقای ابعاد کیفیت زندگی ابزار مطمین و کافی نمی باشد و نمی توان برای آموزش این مفاهیم به شبکه ها و رسانه های اجتماعی اکتفا کرد. برای پاسداری از نیروی عظیم جوانان و بهره گیری مناسب از پتانسیل آنان به عنوان آینده سازان کشور، ارتقای سواد رسانه ای در جامعه و آموزش استفاده صحیح، آگاهانه و فعالانه از شبکه ها و رسانه های اجتماعی توصیه می شود. بنابرین باید برای سیاستگذاری و مدیریت برنامه های آموزشی از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی در سازمان ها، برنامه ریزی مناسب صورت گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537821 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!