اثربخشی بازی های آموزشی مبتنی بر یادگیری هیجانی- اجتماعی بر افزایش توانایی های هیجانی- اجتماعی در کودکان پیش دبستانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

با توجه به اهمیت توانایی های هیجانی- اجتماعی در دوران کودکی به ویژه در دوران پیش دبستانی، لزوم مداخله با هدف بهبود و ارتقای توانایی های هیجانی- اجتماعی و بهره گیری از روش های آموزشی مبتنی بر بازی به ویژه برای کودکان پیش دبستانی، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی های آموزشی مبتنی بر یادگیری هیجانی- اجتماعی بر افزایش توانایی های هیجانی- اجتماعی در کودکان پیش دبستانی انجام شد. مطالعه حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش کودکان پیش دبستانی ناحیه 4 شهر مشهد در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. نمونه پژوهش 48 نفر بودند که با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی با کمک قرعه کشی در دو گروه 24 نفری جایگزین شدند. گروه آزمایش 20 جلسه 45 دقیقه ای با روش بازی های آموزشی مبتنی بر یادگیری هیجانی- اجتماعی آموزش دید و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. ابزار پژوهش مقیاس ارزش های هیجانی- اجتماعی و تاب آوری برای کودکان پیش دبستانی بود. داده ها با روش های تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم افزار SPSS نسخه 25 در سطح معناداری 05/0 تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین گروه های آزمایش و کنترل از نظر توانایی های هیجانی- اجتماعی در کودکان پیش دبستانی تفاوت معنی داری وجود داشت. به عبارت دیگر، بازی های آموزشی مبتنی بر یادگیری هیجانی- اجتماعی باعث افزایش توانایی های هیجانی- اجتماعی در کودکان پیش دبستانی شد و نتایج در مرحله پیگیری نیز باقی ماند (05/0<p). طبق نتایج این پژوهش، برنامه ریزی جهت بهبود توانایی های هیجانی- اجتماعی در کودکان پیش دبستانی بر اساس بازی های آموزشی مبتنی بر یادگیری هیجانی- اجتماعی در کنار سایر روش های آموزشی موثر ضروری است.

زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 77
فایل متن این مقاله در مگیران وجود ندارد!
دسترسی به متن مقالات تنها در صورت اعلام موافقت و همراهی نشریات با مگیران امکان پذیر است.
شایان ذکر است خدمات مگیران به نشریات به صورت رایگان ارایه می‌شود. کافی است هر نشریه ضمن اعلام موافقت کتبی خود با این خدمات فایل PDF مقالات را در اختیار ما قرار دهد.
شما نیز می‌توانید با پیشنهاد استفاده از خدمات مگیران به نشریه‌ای که مقاله شما در آن منتشر شده‌است آن را از این طریق در اختیار کاربران این پایگاه مرجع قرار دهید.