مقایسه اثربخشی تحلیل رفتار کاربردی و بازی درمانی بر افزایش مهارت های اجتماعی کودکان کم توان ذهنی خفیف

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی تحلیل رفتار کاربردی و بازی درمانی بر افزایش مهارت های اجتماعی کودکان کم توان ذهنی خفیف انجام شد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه های آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش کودکان کم توان ذهنی خفیف مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه سه شهر تهران در فصل بهار سال 1401 بودند. نمونه پژوهش 45 کودک کم توان ذهنی خفیف بودند که پس از بررسی ملاک های ورود به مطالعه با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به روش تصادفی در سه گروه مساوی شامل دو گروه آزمایش (تحلیل رفتار کاربردی و بازی درمانی) و یک گروه کنترل جایگزین شدند. هر یک از گروه های آزمایش به تفکیک 10 جلسه 45 دقیقه ای (دو جلسه در هفته) به صورت گروهی تحت آموزش تحلیل رفتار کاربردی و بازی درمانی قرار گرفتند و در این مدت گروه کنترل آموزشی ندید. ابزار پژوهش حاضر شامل فرم اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه مهارت های اجتماعی (گریشام و الیوت، 1990) بود. داده ها با روش های تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که هر دو روش مداخله تحلیل رفتار کاربردی و بازی درمانی در مقایسه با گروه کنترل باعث افزایش مهارت های اجتماعی و هر سه مولفه آن شامل همکاری، قاطعیت و خویشتن داری کودکان کم توان ذهنی خفیف شدند (001/0<p)، اما بین روش های مداخله در افزایش مهارت های اجتماعی و مولفه های آن تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0>p). با توجه به نتایج پژوهش حاضر، درمانگران، مشاوران و روانشناسان می توانند از هر دو روش تحلیل رفتار کاربردی و بازی درمانی برای افزایش مهارت های اجتماعی کودکان کم توان ذهنی خفیف استفاده کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
79 تا 94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537826 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!