مقایسه خودکارآمدی مقابله ای براساس شدت اضطراب کرونا در شهر تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

بیماری های واگیردار همواره منبعی از ترس و نگرانی را موجب می شوند که به دنبال شیوع بیماری، نشانه های اضطراب در فرد قابل مشاهده است از جمله اضطراب کرونا که به تداوم آسیب های روانی و تشدید مشکلات اجتماعی منجر می شود. هدف از انجام این پژوهش مقایسه خودکارآمدی مقابله ای براساس شدت اضطراب کرونا در شهروندان شهر تهران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل همه شهروندان شهر تهران در فروردین و اردیبهشت ماه سال 1400 بودند که 215 نفر به روش نمونه گیری داوطلبانه با فراخوان اینترنتی از طریق شبکه های اجتماعی (تلگرام و واتساپ) انتخاب شدند. داده های آماری با استفاده از مقیاس اضطراب ویروس کرونا (علی پور و همکاران، 1398) و مقیاس خودکارآمدی مقابله ای (چسنی و همکاران، 2005) که بصورت پرسشنامه های مجازی تحت وب تهیه شده بودند، جمع آوری شد، همچنین داده های بدست آمده از این پرسشنامه ها با روش تحلیل واریانس یک راهه در نرم افزارSPSS-25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین گروه اضطراب کرونا خفیف با شدید، در میانگین خودکارآمدی مقابله ای و مقابله ی مسیله مدار، بین گروه اضطراب کرونا خفیف با متوسط در میانگین مقابله ی مسیله مدار تفاوت معنی دار وجود داشت (01/0<p). میانگین خودکارآمدی مقابله ای و مقابله مسیله مدار درسایر تقابل های شدت اضطرب کرونا تفاوت معنی دار نداشتند، همچنین میانگین توقف هیجان و افکار ناخوشایند و دریافت حمایت از خانواده و دوستان در تمام تقابل های شدت اضطرب کرونا تفاوت معنی دار نداشتند (05/0>p)، بنابراین بنظر می رسد مسولان حوزه سلامت باید به مفهوم خودکارآمدی مقابله ای به عنوان شاخصی مهم در زمینه تامین سلامت روان افراد در زمان شیوع اضطراب کرونا توجه بیشتری داشته باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
95 تا 107
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537827 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!