برآورد شاخص سطح برگ ذرت علوفه ای با استفاده از شاخص های گیاهی مستخرج از تصاویر ماهواره-ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

شاخص سطح برگ پارامتر مهمی در کنترل فرآیندهای مختلف بین اتمسفر- گیاه- خاک بوده و به دلیل اهمیت آن در مدلسازی های مختلف، اندازه گیری سریع آن در مقیاس های مختلف همواره مورد توجه بوده است. استفاده از شاخص های گیاهی (VIs)  از روش های مرسوم تخمین شاخص سطح برگ بوده و هریک از این شاخص ها حساسیت های متفاوتی در مقادیر مختلف شاخص سطح برگ در طول دوره رشد گیاه از خود نشان می دهند. هدف این مطالعه برآورد شاخص سطح برگ با استفاده از شاخص های گیاهی تفاضلی نرمال شده (NDVI)، گیاهی تفاضل (DVI)، تفاوت وزن (WDVI)، شاخص گیاهی تعدیل شده خاک (SAVI)، تفاضلی نرمال شده سبز (NDVIg)، تفاضلی نرمال شده آب (NDWI)، شاخص گیاهی تعدیل شده خاک بهینه (OSAVI)، پوشش گیاهی ارتقاء یافته (EVI)، شاخص طیف گسترده پویا (WDRVI) و گیاهی تفاضلی سبز (GDVI) و مقایسه با مقادیر میدانی شاخص سطح برگ در طول دوره رشد گیاه ذرت علوفه ای تحت تراکم کشت های مختلف و کاربرد مالچ کاه و کلش طی فصل رشد 1399 در کرج بود. بر اساس نتایج به دست آمده حساسیت شاخص های گیاهی به شاخص سطح برگ در مراحل مختلف رشد یکسان نبوده و شاخص هایی مانند DVI، WDVI و GDVI در مراحل اولیه رشد و شاخص های NDVIg، NDWI و EVI در مراحل میانی رشد از حساسیت بالایی در برآورد شاخص سطح برگ از خود نشان دادند و در نهایت شاخص OSAVI بر اساس معیارهای R2، RMSE و متوسط نویز معادل (NE) به ترتیب معادل 91/0، 98/0 مترمربع بر مترمربع و 8/1 به عنوان شاخص برتر در برآورد شاخص سطح برگ معرفی شدند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1813 تا 1829
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537838 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!