بهبود برآورد مقادیر شبیه سازی شده دبی رودخانه با استفاده از مدل های ساختاری فضای حالت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

شبیه سازی سامانه، با ساختارهای متفاوت و با استفاده از رویکردها و الگوریتم های مختلف صورت می گیرد. الگوریتم ها روش های هوشمند پردازش داده در یادگیری ماشین هستند که می توانند عوامل ناشناخته در یک پدیده وابسته به زمان را شناسایی نمایند. در تحلیل پدیده های تصادفی از جمله روش هایی که می تواند تصمیم گیری را ساده تر کند؛ استفاده از الگوریتم های ترکیبی است. به کمک این روش، مدیریت داده دقیق تر و شناخت بیشتری از سامانه مورد مطالعه بدست می آید. از آنجایی که بررسی مولفه روند می تواند در شبیه سازی پدیده های هیدرولوژیکی موثر باشد و در تفسیر رابطه بین فرآیندهای هیدرولوژیکی و تغییرات محیطی در مناطق مورد مطالعه کمک موثری نماید؛ مدل های فضای حالت این مزیت را دارند که سامانه را به صورت انعطاف پذیر و پویا مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. لذا این مقاله در نظر دارد به کمک روش ترکیبی به بهبود راندمان مدل های سری زمانی فضای حالت Kalman Filter، ETS، BATS،TBATS  بپردازد و با مقایسه با مدل باکس-جنکینز نشان دهد کدامیک از این مدل ها، قابلیت بهتری در شبیه سازی دبی ماهانه رودخانه دارد. این مقایسه در سه ایستگاه آب سنجی سپیددشت سزار، تنگ پنج بختیاری و تله زنگ در حوضه آبریز دز واقع در استان خوزستان از سال 1386تا 1399 انجام شده است. نتایج این بررسی براساس معیار های ارزیابی مدل (RMSE، MAE و R2)، نشان داد فضای حالت نسبت به مدل باکس جنکینز (کلاسیک) بهتر عمل نموده و در بین مدل های فضای حالت، مدل سطح موضعی (فیلتر کالمن) عملکرد بهتری داشته، به طوری که در مرحله صحت سنجی، ایستگاه آب سنجی سپیددشت سزار 21/39 RMSE=، 79/0 R2=و در ایستگاه تنگ پنج بختیاری 89/57 RMSE= ،76/0R2= و در ایستگاه تله زنگ 41/113RMSE= و 73/0=R2 بدست آمد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1921 تا 1936
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537844 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!