تاثیر بیوچار چوب انگور بر پاسخ ذرت به تنش کمبود آب در شرایط گلخانه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یک مطالعه گلخانه ای با هدف بررسی تاثیر بیوچار بر مراحل رشد رویشی و زایشی گیاه ذرت (Zea mays L.) تحت تنش کمبود آب انجام شد. بیوچار تولیدشده از پبرولیز خرده های چوب درخت انگور در °C350  در نسبت های وزنی 0، 5/0، 1، 2، 3، 4 و 5 درصد با یک خاک لوم شنی (نمونه برداری شده از استان البرز) مخلوط و به منظور کشت ذرت استفاده شدند. آزمایش شامل دو تیمار کم آبیاری در مراحل رویشی (I1) و زایشی (I2) و یک تیمار آبیاری کافی روزانه در طول فصل رشد (I3) بود. گیاهان در دوره کم آبیاری در معرض چرخه های متوالی تر (آبیاری تا حد ظرفیت مزرعه) و خشک شدن خاک (ناشی از تعرق گیاه) با دامنه نوسان رطوبتcm3 cm-3  30/0- 18/0 قرار گرفتند. برخی ویژگی های فیزیولوژیک گیاهان شامل شدت تعرق، هدایت روزنه ای و شدت فتوسنتز در طول چرخه های خشکی خاک و زیست توده در پایان آزمایش اندازه گیری شدند. منحنی رطوبتی خاک با استفاده از دستگاه های جعبه شنی و صفحات فشاری و هدایت هیدرولیکی غیراشباع (Kh) با دستگاه هایپروپ اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد افزودن 4 درصد بیوچار به خاک، شدت تعرق را 81، 100 و 49 درصد در I1، و 228، 198 و 61 درصد در I2 به ترتیب در رطوبت های خاک 18/0، 20/0 و  cm3 cm-3 23/0 افزایش داد. میزان تاثیر بیوچار بر بهبود شاخص های فیزیولوژیک گیاهان تحت تنش خشکی مرحله زایشی، بیش تر از مرحله رویشی بود. در نتیجه ی این بهبود، شاخص برداشت گیاهان در خاک های حاوی بیوچار برای تیمارهای I1 و I2، به ترتیب 35 و 50 درصد افزایش یافت. راندمان مصرف آب دانه نیز در تیمارهای I1 و I2 تحت تاثیر بیوچار به ترتیب 42 و 49 درصد افزایش یافت. با توجه به تاثیر اندک بیوچار به ویژه در محدوده خشک منحنی رطوبتی بر افزایش نگهداشت آب خاک، به نظر می رسد، کارکرد بیوچار در بالاتر نگهداشتن Kh و پتانسیل جریان ماتریک مهم ترین عامل بهبود شدت تعرق در چرخه های خشک شدن خاک بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1979 تا 1996
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537847 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!