کاربست رهیافت میانگین گیری مدل بیزی (BMA) برای تخمین عملکرد گندم در استان گلستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
گندم محصولی استراتژیک در امنیت غذایی است لذا پیش بینی دقیق عملکرد آن جهت برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های مناسب در جهت واردات یا صادرات امری مهم محسوب می شود. مدل های زراعی با استفاده از داده های اقلیمی، خاک، نوع ارقام و مدیریت زراعی، رشد، نمو و عملکرد گیاهان زراعی را پیش بینی می کنند. هدف از این پژوهش بهبود دقت برآورد عملکرد گندم با استفاده از ترکیب مدل های توصیه شده در استان گلستان و به کمک میانگین گیری مدل بیزی (BMA) است. در این مطالعه ابتدا، توانایی مدل های شبیه سازی DSSAT، CropSyst و SSM-Wheat در برآورد عملکرد گندم در استان گلستان مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق نتایج، مدل DSSAT با داشتن مقادیر جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) برابر با 290 کیلوگرم در هکتار، ضریب تبیین (R2) برابر با 96%، جذر میانگین مربعات خطای نرمال شده (NRMSE) برابر با 34/6 و مقدار راندمان مدل (EF) برابر با 9/0، نسبت به دو مدل دیگر برآورد دقیق تری از عملکرد گندم می دهد. در مرحله بعد به کمک رهیافت BMA، ترکیب های دوتایی و سه تایی از سه مدل زراعی گرفته شد که منجر به تولید چهار مدل جدید شد. با مقایسه عملکرد حاصل از این مدل ها نسبت به مقدار عملکرد محاسبه شده توسط مدل های منفرد، مشاهده شد که ترکیب مدل ها موجب بهبود دقت در برآورد عملکرد می شود. به طوریکه مقدار جذر میانگین مربعات خطا در مدلC23 (حاصل ترکیب مدل های DSSAT و SSM-Wheat) نسبت به مقدار عملکرد محاسبه شده توسط بهترین مدل منفرد (DSSAT)، %30 کاهش یافت و به مقدار 202 کیلوگرم در هکتار رسید. همچنین مقدار ضریب تبیین  در مدل C23 به 97% رسید. بنابراین ترکیب مدل ها موجب بهبود دقت در برآورد عملکرد گندم می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
2045 تا 2059
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537851 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!