برآورد مقدار آب آبیاری گندم با استفاده از سامانه نیاز آب و مقایسه با مقادیر اندازه گیری مزرعه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
برآورد دقیق مقدار آب آبیاری و بهره وری آب گندم در کشور یکی از شاخص های مهم و کلیدی برنامه ریزی کشاورزی است. هدف از این مطالعه، ارزیابی نتایج اندازه گیری میدانی و مزرعه ای مقدار آب آبیاری و عملکرد گندم تحت شرایط مدیریت کشاورزان در سطح 37 شهرستان در سال زراعی (1396-1395) و مقایسه آن با برآورد مقدار آب آبیاری سامانه نیاز آب و تعیین بهره وری آب آبیاری گندم بود. نتایج نشان داد که میانگین مقدار آب آبیاری گندم در روش اندازه گیری شده و سامانه نیازآب به ترتیب برابر با 6/5734 و 2/5970 مترمکعب در هکتار بود و میانگین عملکرد گندم در روش اندازه گیری مزرعه و سامانه نیازآب به ترتیب برابر با 5/5216 و 6/4950 کیلوگرم در هکتار و بهره وری آب گندم در روش اندازه گیری مزرعه و سامانه نیاز آب برابر 1 و 9/0 کیلوگرم بر مترمکعب شد. هم چنین نتایج نشان داد که سامانه نیاز آب با ریشه میانگین خطای نرمال 19 درصد و ضریب توافق 93 درصد مقدار آب آبیاری گندم را در مقیاس شهرستان برآورد می نماید و عملکرد دانه گندم با ریشه میانگین خطای نرمال 17 درصد و ضریب توافق 95 و بهره وری آب گندم را با ریشه میانگین خطای نرمال 24 درصد و ضریب توافق 90درصد برآورد می نماید. ضریب کارایی سامانه نیاز آب نشان می دهد که سامانه نتایج قابل قبولی در تعیین مقدار آب آبیاری و بهره وری آب گندم در سطح مزارع کشور برآورد می کند. از این رو، می توان از سامانه نیاز آب در برآورد حجم آب مورد نیاز برای آبیاری گندم در سطح کشور و در مدیریت آب در مزرعه بهره برد.
زبان:
فارسی
صفحات:
2075 تا 2092
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537853 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!