اثر کاربرد سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام نخود (Cicer arietinum) در شرایط دیم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور بررسی اثر سالیسلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم نخود در شرایط دیم استان کرمانشاه، آزمایشی در قالب طرح اسپلیت فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1397 در مزرعه مرکز جهاد کشاورزی حمیل از توابع شهرستان اسلام آبادغرب اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح(بدون مصرف، نیم میلی مولار و یک میلی مولار) محلول پاشی سالیسلیک اسید قبل از گلدهی و کاربرد کود بیولوژیک بصورت بذرمال در چهار سطح (شاهد، فسفات بارور 2، پتابارور2 و پتابارور2  و فسفات بارور 2) و چهار رقم نخود (عادل، منصور، آزکان و گوکسو) و بصورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که کلیه صفات کلروفیلa، کلروفیلb، کلروفیل کل، پرولین، پروتیین محلول، کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز در سطح یک درصد تحت تاثیر سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی قرار گرفتند. همچنین این صفات بجز صفت سوپر اکسید دیسموتاز نیز تحت تاثیر رقم نیز قرار گرفتند. اثر متقابل سالیسلیک اسید و کودهای زیستی تاثیر معنی داری بر کلروفیلa، کلروفیلb ، کلروفیل کل، پرولین و کاتالاز داشت. بیشترین درصد پرولین و پروتیین های محلول در ترکیب همزمان سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی برای رقم عادل بدست آمد. با کاربرد سالیسیلیک اسید یک میلی مولار مقدار پرولین6/21 درصد نسبت به عدم کاربرد آن افزایش نشان داد. بطوری که بیشترین مقدار پرولین 0884/0 میلی گرم بر گرم وزن تازه برگ مربوط به تیمار کاربرد یک میلی مولار سالیسیلیک اسید بود.  همچنین بیشترین میزان آنزیم کاتالاز در تیمار عدم مصرف کودهای زیستی (2937/0  واحد آنزیم به ازای هر میلیگرم پروتیین)  و کمترین مقدار مربوط به مصرف توام فسفات بارور2+پتابارور2 (2290/0 واحد آنزیم به ازای هر میلیگرم پروتیین) بود. به طوری که میزان آنزیم کاتالاز در تیمارهای کاربرد کودهای زیستی نسبت به تیمارهای مصرف کود، 22درصد کمتر بود. بنابراین می توان اظهار داشت که استفاده همزمان از سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی باعث افزایش فعالیت های فیزیولوژیکی مذکور میشوند. انچه که از نتایج مشهود است این است که کاربرد توام سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی بیشترین عملکرد را نسبت به مصرف جداگانه تیمارهای اعمال شده دارا بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
2161 تا 2173
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537858 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!