حل عددی نیمرخ طولی سطح آب سد سنگریزه ای همگن در شرایط توزیع فشار غیر هیدرواستاتیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
استفاده از سنگریزه ها در طراحی سازه های آبی نظیر سدهای سنگریزه ای، با توجه به ملاحظات زیست محیطی روز به روز رو به افزایش است. مطابق مبانی هیدرویکی، با افزایش شیب سطح آب و بستر و یا ایجاد انحنای قابل ملاحظه در خطوط جریان، توزیع فشار عمودی از حالت هیدرواستاتیک خارج می شود. در نتیجه در محیط های متخلخل سنگریزه ای به دلیل افت شدید انرژی و اختلاف زیاد بین تراز آب بالادست و پایین دست محیط، توزیع فشار از نوع غیر هیدرواستاتیک مورد انتظار است. در این تحقیق با استفاده از رابطه نحوه توزیع فشار غیر هیدرواستاتیک، معادله انرژی و با در نظر گرفتن رابطه افت اصطکاکی در محیط های سنگریزه ای، یک رابطه برای تعیین نیمرخ طولی سطح آب در داخل سدهای سنگریزه ای ارایه شده است. به منظور بررسی صحت معادله، نتایج حاصل از آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه هیدرولیک گروه آبیاری و آبادانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بر روی یک سد سنگریزه ای همگن متشکل از مصالح سنگریزه ای رودخانه ای گرد گوشه با قطر متوسط 68/1، 27/2، 07/4 و 84/4 سانتی متر و در دو طول سد سنگریزه ای 50 و 100 سانتی متر، مورد استفاده قرار گرفت. حل عددی معادله معرف تغییرات سطح آزاد جریان در داخل سد سنگریزه ای و مقایسه نتایج با مقادیر آزمایشگاهی نشان می دهد که مدل به خوبی قادر به محاسبه نیمرخ طولی سطح آب سدهای سنگریزه ای در دبی های کم و زیاد است. تحلیل آماری نتایج نشان می دهد که میانگین خطای نسبی حاصل از کاربرد رابطه ارایه شده در این تحقیق، برابر 96/3 درصد می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
2175 تا 2190
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537859 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!