عوامل موثر بر تاب آوری اجتماعی در برابر پاندمی کرونا (مطالعه موردی: منطقه یک شهر زاهدان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر تاب آوری اجتماعی در برابر پاندمی کرونا در منطقه یک زاهدان است. در این پژوهش، منطقه یک شهر زاهدان به عنوان نمونه مطالعه موردی انتخاب شده است. پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی - تحلیلی و دارای ماهیت کاربردی است که برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی مبتنی بر مشاهده و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق ساکنان منطقه یک شهر زاهدان (96535 نفر) هستند. برای تعیین حجم نمونه آماری با فرمول کوکران برای جامعه 308 نفر انتخاب و محاسبه شد. تحلیل پرسشنامه با کمک نرم افزار SPSS و Amos انجام شد. پرسشنامه شامل چهار متغیر که شامل ابعاد کلان (آگاهی و سلامت، نگرش، مهارت، سرمایه اجتماعی و عدالت) بود. نتایج به دست آمده بیانگر این می باشد که میزان تاب آوری اجتماعی در برابر پاندمی کرونا پس از گذشت دو سال از شیوع ویروس کرونا، برای شاخص های پژوهش در نمونه مورد مطالعه بالاتر از سطح میانگین نرمال یا متوسط به دست آمد. بر اساس نتایج به دست آمده، شاخص سرمایه اجتماعی و عدالت برابر 88/0 بیشترین تاثیر در تاب آوری اجتماعی در برابر پاندمی کرونا در منطقه یک شهر زاهدان دارد. در این زمینه می توان به عواملی نظیر عملکرد مدیران شهری و نقش آن در اعتماد مردم، دسترسی به مراکز درمانی بیمارستان و برنامه ریزی نهادهای دولتی و محلی برای جلوگیری از پیامدهای پاندمی کرونا اشاره کرد. همچنین، نگرش (001/0 = P، 73/0 =β)، آگاهی و سلامت (001/0 = P، 68/0 =β)، مهارت (001/0 = P، 57/0 =β) و سطح سواد و دانش افراد (028/0 = P، 17/0 =β) دارای اثر معنادار بر تاب آوری اجتماعی در برابر پاندمی کرونا در منطقه یک شهر زاهدان است.

زبان:
فارسی
صفحات:
113 تا 129
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537867 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!