بررسی فلور، شکل زیستی و گونه های دارویی در بخش مرکزی کیار شرقی (حد فاصل بین دستگرد امام زاده و شلمزار) در استان چهارمحال و بختیاری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

انجام فعالیت های علمی در زمینه های مختلف زیستی، کشاورزی، داروسازی و صنعتی در منطقه مستلزم شناخت و معرفی مجموعه گیاهان موجود در آن ناحیه است. مطالعه تنوع زیستی گیاهی در زاگرس مرکزی از جنبه های مختلف دارای اهمیت بوده و در کانون توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، فلور منطقه ای از کیار شرقی شامل پنج روستا واقع در استان چهارمحال و بختیاری بررسی شد. نمونه های گیاهی در دو دوره رویشی جمع آوری و شناسایی و صفات مربوط به شکل زیستی، تعلق به ناحیه رویشی و وضعیت و توان دارویی گونه ها مشخص شد. نتایج حاصل نشان داد پوشش گیاهی این منطقه مشتمل بر 269 گونه متعلق به 181 سرده و 48 تیره بود. مهم ترین تیره ها ازنظر تعداد گونه، تیره های کاسنی (51 گونه)، باقلا (24 گونه) و شب بو (23 گونه) و بزرگ ترین تیره ها ازنظر تعداد سرده به ترتیب تیره های کاسنی (27 سرده)، شب بو (17 سرده)، گندم (16 سرده) و نعناع (13 سرده) بود. بررسی فراوانی شکل های رویشی به روش رانکیه در فلور منطقه نشان داد 47 درصد گونه ها همی کریپتوفیت، 32 درصد گونه ها تروفیت، 12 درصد ژیوفیت ها، شش درصدکامفیت ها و دو درصد فانروفیت بود؛ همچنین 188 گونه (70 درصد) به ناحیه رویشی ایران - تورانی تعلق داشت. در بین گونه ها، 66 گونه دارویی و دو گونه در وضعیت حفاظتی بحرانی تشخیص داده شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537884 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!