مطالعه بافت شناسی پوست نواحی پشتی و شکمی گلخورک Boleophthalmus dussumieri (Teleostei: Oxudercidae) در خور موسی (شمال غربی خلیج فارس)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

گلخورک ماهیان از اعضای خانواده Oxudercidae و ماهیان دوزیستی هستند که توان گذراندن دوره های طولانی در خارج از آب را دارند. در پژوهش حاضر، نمونه برداری از گونه Boleophthalmus dussumieri در ایستگاه های پتروشیمی و جعفری انجام شد. به منظور انجام مطالعات بافتی، نمونه ها (سه نر و سه ماده از هر ایستگاه) پس از انتقال به آزمایشگاه، با روش استاندارد و رعایت اصول اخلاقی زیستی بیهوش و در محلول فیکساتور بوین فیکس شد؛ سپس مراحل مقطع گیری بافتی و رنگ آمیزی به روش H&E انجام شد. مشاهدات به وسیله میکروسکوپ نوری صورت گرفت. اپیدرم از اپی تلیومی مطبق و متشکل از سه طبقه سلولی تشکیل می شود. درم پوست متشکل از دستجات ضخیم کلاژنی و مویرگ های خونی فراوان است. در برخی نواحی، برآمدگی هایی از درم وارد اپیدرم می شود که آن را برآمدگی درمی می نامند. ضخامت لایه اپیدرم در دو جنس نر و ماده اختلاف معنی داری داشت؛ به طوری که در جنس ماده 97/87 و در جنس نر 32/74 میکرون بود. براساس شیوه زندگی دوزیستی گلخورک ها، در گونه هایی که آبدوست تر هستند، در قسمت های فوقانی و میانی بدن که اغلب در معرض هوا است، مقادیر کمتری فاصله انتشار وجود دارد؛ از این رو انتظار می رود در B. dussumieri، جذب هوا ازطریق پوست در ناحیه فوقانی بدن نسبت به قسمت پایین یا ضمیمه بیشتر انجام شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537885 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!