مطالعه تشریحی، ریزریخت شناختی و بوم شناختی گونه Acantholimon cymosum (Plumbaginaceae)، انحصاری ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

زیستگاه های گچ ایران ذخایر مهم تنوع زیستی و حاوی گونه های انحصاری و کمیاب هستند. انحصاری بودن گیاهان اغلب با سازش های ریخت شناسی، تشریحی و بوم شناسی مرتبط است. گونه هایی که در خاک های گچی رشد می کنند، دارای ویژگی های ریخت شناختی متفاوتی هستند. گونه Acantholimon cymosum با نام فارسی کلاه میرحسن گچ دوست یا کلاه میرحسن گرزنی، انحصاری ایران است و در خاک های گچی غرب و شمال غربی سمنان پراکنش محدودی دارد. نمونه برداری از خاک و گیاه و همچنین جمع آوری داده های بوم شناختی در غرب سمنان با مساحت 32000 هکتار از 55 ایستگاه با فاصله 500 متر از یکدیگر برای شناخت نحوه سازش پذیری گونه A. cymosum  انجام شد. بررسی ساختمان تشریحی برش های پهنک برگ و دم گل آذین گونه A. cymosum نشان داد این گونه دارای بافت اسکلرانشیم ضخیم در اطراف دستجات آوندی چوب و آبکش است و همچنین بلور های سولفات کلسیم به صورت ایدیوبلاست در پارانشیم های پوستی برگ و دم گل آذین است. ویژگی های تشریحی برگ نشان دهنده وجود ساختارهای خشکی رستی است. عوامل بوم شناختی مانند خاک و اقلیم نقش مهمی در سازگاری این گونه ایفا می کنند؛ همچنین همراهی خوبی بین گونه های گچ زی در غرب سمنان و به طور ویژه بین دو گونه A. cymosum  و گون سمنانی مشاهده می شود. عوامل ارتفاع، سولفات کلسیم و بافت ماسه خاک تاثیر مثبت و عوامل شوری و آهک خاک تاثیر منفی در پراکنش گونه A. cymosum  نشان می دهند.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537887 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!